Type Here to Get Search Results !

श्री सुब्रमण्य स्तोत्रम् (Shri Subramany Stotram Lyrics in Hindi) - Sri Subramanya Stotram - Bhaktilok

 

 श्री सुब्रमण्य स्तोत्रम् (Shri Subramany Stotram Lyrics in Hindi) - 


आदित्यविष्णुविघ्नेशरुद्रब्रह्ममरुद्गणः |

लोकपालः सर्वदेवः चराचरमिदं जगत् || 1 ||


सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमाक्षरमाद्वयम् |

अप्रमेयं महाशांतं अचलं निर्विकारकम् || 2 ||


निरालंबं निरभसं सत्तामात्रमचरणम् |

एवं त्वं मेध्या बुध्या सदा पश्यन्ति सूर्यः || 3 ||


एवमज्ञाननागदन्धतमोपहतचेतसः |

न पश्यन्ति तथा मुदः सदा दुर्गति हेतवे || 4 ||


विष्णुवादिनी स्वरूपाणि लीला लोकविदम्बनम् |

कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विहदानि भवन्ति च || 5 ||


तत्तदुक्तः कथः सम्यक नित्यसद्गतिप्राप्तये |

भक्त्या श्रुत्वा पथित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया || 6 ||


सर्वांकामनवाप्नोति भवदराधनतखलु |

मम पूजमनुग्रह्य सुप्रसीद भवनघा || 7 ||


चपलं मन्मथवशमर्यादमसूयकम् |

वंचकं दुःखजनकं पपिष्ठं पाहि माम प्रभो || 8 ||


सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पथन्ति द्विजोत्तमः |

ते सर्वे मुक्तिमयंती सुब्रह्मण्य प्रसादतः || 9 ||


इति श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्रम् उत्तम ||


श्री सुब्रमण्य स्तोत्रम् (Shri Subramany Stotram Lyrics in English) - 


ādityaviṣṇuvighnēśarudrabrahmamarudgaṇaḥ |

lōkapālaḥ sarvadēvaḥ carācaramidaṁ jagat || 1 ||


sarvaṁ tvamēva brahmaiva ajamākṣaramādvayaṁ |

apramēyaṁ mahāśāntaṁ acalaṁ nirvikārakaṁ || 2 ||


nirālambaṁ nirabhasaṁ sattāmātramacaraṇaṁ |

ēvaṁ tvaṁ mēdhyā budhyā sadā paśyanti sūryaḥ || 3 ||


ēvamajñānanāgadandhatamōpahatacētasaḥ |

na paśyanti tathā mudaḥ sadā durgati hētavē || 4 ||


viṣṇuvādini svarūpāṇi līla lōkavidambanaṁ |

kartumudyamya rūpāṇi vihadāni bhavanti ca || 5 ||


tattaduktaḥ kathaḥ samyak nityasadgatiprāptayē |

bhaktyā śrutvā pathitvā ca dr̥ṣṭyā sampūjya śrād'dhayā || 6 ||


sarvāṅkāmanavāpnōti bhavadarādhanatakhalu |

maṁ pūjamanugrāhya suprasīda bhavanaghā || 7 ||


capalaṁ manmathavaśamaryādamasūyakam |

van̄cakaṁ duḥkhajanakaṁ papiṣṭhaṁ pāhi māṁ prabhō || 8 ||


subrahmaṇyastōtramidaṁ yē paṭhanti dvijōttamaḥ |

tē sarvē muktimayanti subrahmaṇya prasādataḥ || 9 ||


iti śrī subrahmaṇya stōtraṁ uttamaṁ ||Ads Area