Type Here to Get Search Results !

संकट नाशन गणेश स्तोत्रम् (Sankata Nashana Ganesha Stotram in Hindi) - Ganesh Strotra - Bhaktilok

 

संकट नाशन गणेश स्तोत्रम् (Sankata Nashana Ganesha Stotram in Hindi) - 


|| nārada uvāca ||

praṇamya śirasā dēvaṁ gaurīputraṁ vināyakam |

bhaktāvāsaṁ smarēnnityaṁ āyuṣkāmārthasiddhayē || 1 ||


prathamaṁ vakratuṇḍaṁ ca ēkadantaṁ dvitīyakam |

tr̥tīyaṁ kr̥ṣṇapiṅgākṣaṁ gajavaktraṁ caturthakam || 2 ||


lambōdaraṁ pañcamaṁ ca ṣaṣṭhaṁ vikaṭamēva ca |

saptamaṁ vighnarājaṁ ca dhūmravarṇaṁ tathāṣṭakam || 3 ||


navamaṁ bālacandraṁ ca daśamaṁ tu vināyakam |

ēkādaśaṁ gaṇapatiṁ dvādaśaṁ tu gajānanam || 4 ||


dvādaśaitāni nāmāni trisandhyaṁ yaḥ paṭhēnnaraḥ |

na ca vighnabhayaṁ tasya sarvasiddhikaraṁ param || 5 ||


vidyārthī labhatē vidyāṁ dhanārthī labhatē dhanam |

putrārthī labhatē putrānmōkṣārthī labhatē gatim || 6 ||


japēdgaṇapatistōtram ṣaḍbhirmāsaiḥ phalaṁ labhēt |

saṁvatsarēṇa siddhiṁ ca labhatē nātra saṁśayaḥ || 7 ||


aṣṭabhyō brāhmaṇēbhyaśca likhitvā yaḥ samarpayēt |

tasya vidyā bhavētsarvā gaṇēśasya prasādataḥ || 8 ||


संकट नाशन गणेश स्तोत्रम् (Sankata Nashana Ganesha Stotram in English) -


|| naarad uvaach ||

pranamy shirasa devan gaureeputran vinaayakam |

bhaktavasan smarennityan aayushkaamaarthasiddhaye || 1 ||


prathaman vakratundan ch ekadantan dviteeyakam |

trteeyan krshnapingaakshan gajavaktran chaturthakam || 2 ||


lambodaram pancham ch shashthan vikatamev ch |

saptaman vighnaraajan ch dhoomravarnan tathaashtakam || 3 ||


navaman baalachandran ch dashaman tu vinaayakam |

ekaadashan ganapatin dvaadashan tu gajaananan || 4 ||


dvaadashaitaani naamaani trisandhyan yah pathennarah |

na ch vighnabhayan tasy sarvasiddhikaaran paran || 5 ||


vidyaarthee labhate vidyaam dhanaarthee labhate dhanam |

putraarthee labhate putraanmokshaarthee labhate gatim || 6 ||


japedganapatistotran shashadbhirmasaih phalan labhet |

sanvatsaren siddhin ch labhate naatr sanshayah || 7 ||


ashtaabhyo braahmanebhyashch likhitva yah samarpayet |

tasy vidya bhavetsarv ganeshasy prasaadatah || 8 ||Ads Area