Type Here to Get Search Results !

श्री सूक्तम (Sri Suktam Lyrics in Telugu) - శ్రీ సూక్తం - Bhaktilok

 

श्री सूक्तम (Sri Suktam Lyrics in Telugu) - 


చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥ 1 ॥


తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీం᳚ ।

యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం విం॒దేయం॒ గామశ్వం॒ పురు॑షాన॒హం ॥ 2 ॥


అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా᳚ద-ప్ర॒బోధి॑నీం ।

శ్రియం॑ దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా దే॒వీర్జు॑షతాం ॥ 3 ॥


కాం॒ సో᳚స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వలం॑తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయం॑తీం ।

ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం ॥ 4 ॥


చం॒ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వలం॑తీం॒ శ్రియం॑ లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రాం ।

తాం ప॒ద్మినీ॑మీం॒ శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతాం॒ త్వాం వృ॑ణే ॥ 5 ॥


ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః ।

తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సాను॑దంతు మా॒యాంత॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ॥ 6 ॥


ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ ।

ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ॥ 7 ॥


క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్షీం నా॑శయా॒మ్యహం ।

అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధిం॒ చ సర్వాం॒ నిర్ణు॑ద మే॒ గృహాత్ ॥ 8 ॥


గం॒ధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షాం॒ ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీం᳚ ।

ఈ॒శ్వరీగ్ం॑ సర్వ॑భూతా॒నాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం ॥ 9 ॥


శ్రీ᳚ర్మే భ॒జతు । అల॒క్షీ᳚ర్మే న॒శ్యతు ।


మన॑సః॒ కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి ।

ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్య॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతాం॒ యశః॑ ॥ 10 ॥


క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ ।

శ్రియం॑ వా॒సయ॑ మే కు॒లే మా॒తరం॑ పద్మ॒మాలి॑నీం ॥ 11 ॥


ఆపః॑ సృ॒జంతు॑ స్ని॒గ్దా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే ।

ని చ॑ దే॒వీం మా॒తరం॒ శ్రియం॑ వా॒సయ॑ మే కు॒లే ॥ 12 ॥


ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టిం॒ పిం॒గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీం ।

చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥ 13 ॥


సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం॒ జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥ 14 ॥


తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్షీమన॑పగా॒మినీం᳚ ।

యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం॒ ప్రభూ॑తం॒ గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా᳚న్, విం॒దేయం॒ పురు॑షాన॒హం ॥ 15 ॥


ఓం మ॒హా॒దే॒వ్యై చ॑ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి । తన్నో॑ లక్ష్మీః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥


శ్రీ-ర్వర్చ॑స్వ॒-మాయు॑ష్య॒-మారో᳚గ్య॒మావీ॑ధా॒త్ పవ॑మానం మహీ॒యతే᳚ । ధా॒న్యం ధ॒నం ప॒శుం బ॒హుపు॑త్రలా॒భం శ॒తసం᳚వత్స॒రం దీ॒ర్ఘమాయుః॑ ॥


ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥


श्री सूक्तम (Sri Suktam Lyrics in English) -chamdraan hiranmayeen lakshmeen jaatavedo ma aavah . 1.

yasyaam hiranyan vimdeyam gaamashvam ‍ nahan ॥ 2॥

ashvapurvaan rathamadhyaan hastinaad-prab odhineen .
shriyan daiveemupahvayai shreerma daiveerju shataan ॥ 3॥

kaan aur adhik padhen is lekh ko padhen.
padme aur adhik padhen vayai shriyan ॥ 4॥

chamdraan prabhasaan yashas jvalanteem shriy aur bhee bahut kuchh hai.
aur padhen meerme nashyataam tvaan vrne ॥ 5॥

adityavarnai tapasoఽdhijato vanaspatis vrkshoఽth bilvah.
tasy phalaani tapasaanudantu mayaantarayaash aur padhen 6.

.
pradurbhutoఽsmi raashtraiఽsmin kee aur padhen 7.

kshutpipasaamalaan aur adhik padhen shayamyahan
ek aur post dekhen rhaat 8॥

gamdhadvaraan duraadharshaam nityapushta karishineen ।
ishvareegn sarvabhootanaam taamihopahvaye  shriyan . 9.

aur padhen alaksheerme nashyatu.

manasah aur adhik padhen
pashunaan rupamanyasy mayi shreeh shrayataam yashah ॥ 10॥

kardamen prajaabhut mayi sambhav kardam.
ek varsh se adhik samay tak rn praapt karana een . 11 .

aur padhen ai grhe.
aur adhik padhen . 12.

ardraan pushkarineen pushtim pimgalaan padmamalinan .
chamdraan hiranmayeen lakshmeen jaatavedo ma aavah . 13.


suryaan hiranmayeen lakshmeem jaatavedo ma aavah . 14.


yasyaam hiranyam prabhootam gaavo ek aur abhee, theek hai, theek hai . 15.


Ads Area