Type Here to Get Search Results !

गोविंदा नामालु (Govinda Namalu Lyrics in Hindi) - गोविंदा के नाम Srinivasa Govinda Sri Venkatesa Govinda - Bhaktilok

 

गोविंदा नामालु (Govinda Namalu Lyrics in Hindi) - 


श्री श्रीनिवास गोविंदा |

श्री वेंकटेश गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


भक्तवत्सल गोविंदा |

भगवत्प्रिय गोविंदा |

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


नित्यनिर्मला गोविंदा |

नीलमेघस्याम गोविंदा |

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


पुराणपुरुष गोविंदा |

पुंडरीकाक्ष गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


नंदनंदन गोविंदा |

नवनीतचोरा गोविंदा |

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


चरवाहा श्री गोविंदा

मोचन गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


दुष्टों का संहारक गोविंदा |

दुरितानिवरण गोविंदा |

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


गोविंदा

कठिन गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||

वज्रमकूटधारा गोविंदा |

वराहमूर्ति गोविंदा |

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


गोपी लोला गोविंदा |

गोवर्धनोधरा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


दशरथनन्दन गोविंदा |

दशमुखमर्दन गोविंदा |

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


पास्किवाहन गोविंदा |

पांडवप्रिय गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


मधुसूदन हरि गोविंदा |

महिमा स्वरूपा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


वेणुगणप्रिय गोविंदा |

वेंकटरमन गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


सीतानायक गोविंदा |

श्रीतपालक गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


अनाथ गोविंदा |

आपद्बंधव गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


शरणगतवत्सल गोविंदा |

करुणासागर गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


कमलदलक्ष गोविंदा |

कामिताफलदा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


पाप विनाशक गोविंदा |

पाहि मुरारे गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


श्रीमुद्रंकिता गोविंदा |

श्रीवत्संकिता गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


धरणीनायक गोविंदा |

दिनकरतेजा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


पद्मावतीप्रिय गोविंदा |

प्रसन्नमूर्ति गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


अभय मूर्ति गोविंदा |

आश्रित वरदा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


शंखचक्रधर गोविंदा |

शर्गगदाधर गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


विराजतीर्थस्थ गोविंदा |

विरोधिमर्दन गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


शालग्रामधर गोविंदा |

सहस्रनाम गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


लक्ष्मीवल्लभ गोविंदा |

लक्ष्मणराज गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


कस्तूरीतिलक गोविंदा |

कंचनाम्बरा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


वनरसेविता गोविंदा |

वाराधिबंधन गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


अन्नदाना प्रिय गोविंदा |

अन्नमय्या विनुता गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


आश्रिता रक्षा गोविंदा |

अनंत विनुता गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


धर्मसंतक गोविंदा |

धनलक्ष्मी प्रिया गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


एक स्वरूप गोविंदा |

लोक रक्षक गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


वेंगमम्बनुथा गोविंदा

वेदाचलस्थिता गोविंदा

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


रामकृष्ण हरि गोविंदा |

रघुकुलंदना गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


वज्रकवचधारा गोविंदा |

वासुदेव तनय गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


बिल्वपत्रचिता गोविंदा |

भिक्षुकसस्सतुता गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


ब्रह्माण्डरूप गोविंदा |

भक्त गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


निथिकल्याण गोविंदा |

नीरजनाभ गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


हाथीरामप्रिया गोविंदा |

हरिसर्वोत्तम गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


जनार्दनमूर्ति गोविंदा |

जगतसाक्षीरूपा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


अभिषेकप्रिय गोविंदा |

अपन्निवराण गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


रत्नाकिरीता गोविंदा |

रामानुजनुता गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


स्वयंप्रकाश गोविंदा |

सर्वकारण गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


नित्यशुभप्रदा गोविंदा |

निखिलोकेश गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


आनंदरूप गोविंदा |

शाश्वत गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


इहपरादायक गोविंदा |

इभराजरक्षक गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


गरुड़ाद्रि वासा गोविंदा |

नीलाद्रि निलाया गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


अंजनिद्रिसा गोविंदा |

वृषभाद्रि वासा गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


तिरुमलवासा गोविंदा |

तुलसीमाला गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


शेषाद्रिनिलय गोविंदा |

श्रेयोदयक गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


परमदयालो गोविंदा |

पद्मनाभहरि गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


गरुड़वाहन गोविंदा |

गजराजरक्षक गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


सप्तगिरिश गोविंदा |

एकस्वरुप गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


गोविंदा जीवित भगवान |

परमदायक गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


वड्डिकसुलावाडा गोविंदा |

वासुदेवतनाय गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


स्त्रिपुन्रूपा गोविंदा |

शिवकेशवमूर्ति गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


शेषसैन गोविंदा |

शेषाद्रिनिलय गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


अन्नदाना प्रिय गोविंदा |

आश्रिताक्ष गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


वराह नरसिम्हा गोविंदा |

वामन भृगुराम गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


बलरामानुज गोविंदा |

बौद्ध कल्किधर गोविंदा |

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


गोविंदा, कमाने वाला

धर्मसंतक गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


वज्रमकूटधारा गोविंदा |

वैजयंती माला गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा |


श्रीनिवास श्री गोविंदा |

श्री वेंकटेश गोविंदा ||

गोविंदा हरि गोविंदा |

गोकुलनंदन गोविंदा ||


इति श्री वेंकटेश्वर गोविंदा नामावली संपूर्णम ||


गोविंदा नामालु (Govinda Namalu Lyrics in English) - 


shree shreenivaas govinda |

shree venkatesh govinda ||

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda ||


bhaktavatsal govinda |

bhagavatapriy govinda |

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda |


nityanirmala govinda |

nikeleghasyaam govinda |

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda |


puraanapurush govinda |

pundareekaaksh govinda ||

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda |


nandaanand govinda |

navaneetachora govinda |

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda |


charavaaha shree govinda

mochan govinda ||

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda |


dushton ka sanhaarak govinda |

duritaanivaran govinda |

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda |


govinda

kathin govinda ||

govinda hari govinda |

gokulaananda govinda ||


vajramakootadhaara govinda |

varaahamoorti govinda |

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


gopee lola govinda |

govardhanodhara govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


dasharathanandan govinda |

dashamukhamardan govinda |

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


paaskivaahan govinda |

paandavapriy govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


madhusoodan hari govinda |

mahima svaroopa govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


venuganapriy govinda |

venkataraman govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


seetaanaayak govinda |

shreetapaalak govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


anaath govinda |

aapadbandhav govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


sharanagatavatsal govinda |

karunaasaagar govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


kamaladalaksh govinda |

kaamitaaphalada govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


paap vinaashak govinda |

paahi muraare govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


shreemudrankita govinda |

shreevatsankita govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


dharaneenaayak govinda |

dinakarateja govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda |


padmaavateepriy govinda |

prasannamoorti govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


abhay moorti govinda |

aashrit varada govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


shankhachakradhar govinda |

shargagadaadhar govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


viraajateerthasth govinda |

virodhimardan govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


shaalagraamadhar govinda |

sahasranaam govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


lakshmeevallabh govinda |

lakshmanaraaj govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


kastooreetilak govinda |

kanchanaambara govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


vanarasevita govinda |

vaaraadhibandhan govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


annadaana priy govinda |

annamayya vinuta govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


aashrita raksha govinda |

anant vinuta govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


dharmasantak govinda |

dhanalakshmee priya govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


ek svaroop govinda |

lok rakshak govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


vengamambanutha govinda

vedaachalasthita govinda

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


raamakrshn hari govinda |

raghukulandana govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


vajrakavachadhaara govinda |

vaasudev tanay govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


bilvapatrachita govinda |

bhikshukasassatuta govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


brahmaandaroop govinda |

bhakt govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


nithikalyaan govinda |

neerajanaabh govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


haatheeraamapriya govinda |

harisarvottam govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


janaardanamoorti govinda |

jagatasaaksheeroopa govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


abhishekapriy govinda |

apannivaraan govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


ratnaakireeta govinda |

raamaanujanuta govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


svayamprakaash govinda |

sarvakaaran govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


nityashubhaprada govinda |

nikhilokesh govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


aanandaroop govinda |

shaashvat govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


ihaparaadaayak govinda |

ibharaajarakshak govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


garudaadri vaasa govinda |

neelaadri nilaaya govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


anjanidrisa govinda |

vrshabhaadri vaasa govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


tirumalavaasa govinda |

tulaseemaala govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


sheshaadrinilay govinda |

shreyodayak govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


paramadayaalo govinda |

padmanaabhahari govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


garudavaahan govinda |

gajaraajarakshak govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


saptagirish govinda |

ekasvarup govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


govinda jeevit bhagavaan |

paramadaayak govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


vaddikasulaavaada govinda |

vaasudevatanaay govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


stripunroopa govinda |

shivakeshavamoorti govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


sheshasain govinda |

sheshaadrinilay govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


annadaana priy govinda |

aashritaaksh govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


varaah narasimha govinda |

vaaman bhrguraam govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


balaraamaanuj govinda |

bauddh kalkidhar govinda |

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


govinda, kamaane vaala

dharmasantak govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda |


vajramakootadhaara govinda |

vaijayantee maala govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda |


shreenivaas shree govinda |

shree venkatesh govinda ||

govinda hari govinda |

gokulanandan govinda ||


iti shree venkateshvar govinda naamaavalee sampoornam ||


Ads Area