संपूर्ण स्वस्ति वचन मंत्र(Swasti Vachan lyrics in Hindi) - Bhaktilok

Deepak Kumar Bind


संपूर्ण स्वस्ति वचन मंत्र(Swasti Vachan lyrics in Hindi) - 


संपूर्ण स्वस्ति वचन मंत्र(Swasti Vachan lyrics in Hindi) - Bhaktilok


स्वस्तिवाचनम् :- 


ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासोऽअपरीतास उद्भिदः । देवानो यथा सदमिद्वृधेऽअसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे || देवानाम्भद्रा सुमतिऋजूयतां देवाना रातिरभि नो निवर्त्तताम् । देवाना सख्यमुप सेदिमा व्वयन्देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे || तान्पूर्व्वया निविदा हूमहे व्वयं भगम्मित्रमदितिन्दक्क्षमस्रिधम् । अर्यमणं वरुण सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् ॥ तन्नो व्वातो मयोभु व्वातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्ण्या युवम् ॥


तमीशानञ्जगतस्तस्त्थुषस्य्पतिन्धियञ्जिवमवसे हूमहे व्वयम् । पूषानो यथा व्वेद - सामसद्वृधे रक्क्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये || स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽअरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द्दधातु || पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्ग्मयः । अग्ग्निजिह्वा मनवः सूरचक्क्षसो विश्वे नो देवाऽअवसागमन्त्रिह ॥


भद्रंकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम्पश्येमाक्क्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ शतमिन्नुशरदोऽअन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्ध्या रीरिषतायुर्गन्तोः || अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्क्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः | विश्वेदेवाऽअदितिः पञ्च जनाऽअदितिर्जातमदितिर्जनित्त्वम् ॥


द्यौः शान्तिरन्तरिक्क्षथं शान्तिः पृथिवी शान्ति - रापः शान्तिरोषधयः शान्ति । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्व्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामाशान्तिरेधि ॥ यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभयं कुरु । शन्नः कुरुप्रजाब्भ्योऽभयन्नः पशुब्भ्यः || विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽआसुव॥


Post a Comment

0Comments

If you liked this post please do not forget to leave a comment. Thanks

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !