श्री हनुमान स्तवन (Hanuman Stavan Lyrics In Hindi) - Hanuman Stavan Chetan Prajapati - Bhaktilok

Deepak Kumar Bind

श्री हनुमान स्तवन (Hanuman Stavan Lyrics In Hindi) - 


सोरठा

प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ज्ञानघन ।
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥१॥

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् ।
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ॥२॥

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् ।
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥३॥


श्रीहनुमन्नमस्कार

गोष्पदी-कृत-वारीशं मशकी-कृत-राक्षसम् ।
रामायण-महामाला-रत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ १॥

अञ्जना-नन्दनं-वीरं जानकी-शोक-नाशनम् ।
कपीशमक्ष-हन्तारं वन्दे लङ्का-भयङ्करम् ॥ २॥

महा-व्याकरणाम्भोधि-मन्थ-मानस-मन्दरम् ।
कवयन्तं राम-कीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥ ३॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं
यः शोक-वह्निं जनकात्मजायाः ।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ ४॥

मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानर-यूथ-मुख्यं
श्रीराम-दूतं शिरसा नमामि ॥ ५॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं
काञ्चनाद्रि-कमनीय-विग्रहम् ।
पारिजात-तरु-मूल-वासिनं
भावयामि पवमान-नन्दनम् ॥ ६॥

यत्र यत्र रघुनाथ-कीर्तनं
तत्र तत्र कृत-मस्तकाञ्जलिम् ।
बाष्प-वारि-परिपूर्ण-लोचनं
मारुतिर्नमत राक्षसान्तकम् ॥ ७॥श्री हनुमान स्तवन (Hanuman Stavan Lyrics In English) - 

सोरठा

प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ज्ञानघन ।
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥१॥

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् ।
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ॥२॥

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् ।
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥३॥

श्रीहनुमन्नमस्कार

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥४॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥५॥

महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम् ।
कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥६॥

उल्लङ्घ्य सिन्धो: सलिलं सलीलं य: शोकवह्निं जनकात्मजाया: ।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥७॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥८॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।
पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥९॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥१०॥श्री हनुमान स्तवन (Hanuman Stavan Lyrics In Hindi) -

soratha

pranavun pavanakumaar khal ban paavak gyaanaghan.
jaasu hrday aagar basahin raam sar chaap dhar.1.

atulitabaladhaaman hemashailaabhadeham .
danujavanakrshnaanun gyaaninaamagraganyam .2.

sakalagunanidhaanan vanaraanaamadheesham .
raghupatipriyabhaktan vaatajaatan namaami .3.


shreehanumaanamaskaar

goshpadee-krt-vaareeshan mashakee-krt-raakshasam .
raamaayan-mahaamaala-ratnan vandenilaatmajam . 1.

anjana-nandanan-veeran jaanakee-shok-naashanam .
kapishamaksh-hantaaran vande lanka-bhayankaram . 2.

maha-vyaakaranaambhodhi-manth-maanas-mandaram .
kavayantan raam-keertya hanumantamupaasmahe . 3.

ullanghy sindhoh saleelan saleelan
yah shok-vahnin janakaatmajaayaah .
aadaay tenaiv dadaah lankaan
namaami tan praanjaliraanjaneyam . 4.

manoj maarut-tuly-vegan
jitendriyan buddhimataan bujurgam .
vaataatmajan vaanar-yooth-mukhyan
shreeraamadootan shirasa namaami . 5.

aanjaneyamatipaatalaanan
kanchanadri-kamaneey-vigraham .
paarijaat-taru-mool-vaasinan
bhaavayaami pavamaan-nandanam . 6.

yatr yatr raghunaath-keertanan
tatr tatr krt-mastakanjalim .
bhaashp-vaaree-paripoorn-lochanan
maarutirnamataantaantakam . 7.

shree hanumaan stavan (hanumaan stavan geet sanskrt mein) -

soratha

pranavun pavanakumaar khal ban paavak gyaanaghan.
jaasu hrday aagar basahin raam sar chaap dhar.1.

atulitabaladhaaman hemashailaabhadeham .
danujavanakrshnaanun gyaaninaamagraganyam .2.

sakalagunanidhaanan vanaraanaamadheesham .
raghupatipriyabhaktan vaatajaatan namaami .3.

shreehanumaanamaskaar

goshpadeekrtavaareeshan mashakeekrtaraakshasam .
raamaayanamahaamaalaratnan vandenilaatmajam .4.

anjanaanandanan veeran jaanakeeshokanaashanam .
kapeeshamakshahantaaran vande lankaabhayankaram .5.

mahaavyaakaranaambhodhimanthamaanasamandaram .
kavayantan raamakeertya hanumantamupaasmahe 6.

ullanghy sindho: saleelan saleelan ya: shokavahnin janakaatmajaaya: .
aadaay tenaiv dadaah lankaan namaami tan praanjaliraanjaneyam 7.

manonavan maarutatulyavegan jitendriyan buddhimataan vayovrddham .
vaataatmajan vanaroothamukhyan shreeraamadootan sharanan prapadye 8.

aanjaneyamatipaatalaanan kaanchanaadrikamaneevigraham .
parijaatarumoolavaasinan bhaavayaami pavamaananandanam .9.

yatr yatr raghunaathakeertanan tatr tatr krtamastakaanjalim .
bhaashpavaariparipoornalochanan maarutin namat raakshasaantakam .10.
Post a Comment

0Comments

If you liked this post please do not forget to leave a comment. Thanks

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !