Type Here to Get Search Results !

सौंदर्य लहरी तेलुगु में (Soundarya Lahari Lyrics in Telugu) - సౌందర్య లహరి - Bhaktilok


सौंदर्य लहरी तेलुगु में (Soundarya Lahari Lyrics in Telugu) - 


శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం

న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి |

అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహరవిరించాదిభిరపి

ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృతపుణ్యః ప్రభవతి || ౧ ||


తనీయాంసం పాంసుం తవ చరణపంకేరుహభవం

విరించిః సంచిన్వన్విరచయతి లోకానవికలమ్ |

వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం

హరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూలనవిధిమ్ || ౨ ||


అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ

జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందస్రుతిఝరీ |

దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌ

నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపువరాహస్య భవతీ || ౩ ||


త్వదన్యః పాణిభ్యామభయవరదో దైవతగణ-

-స్త్వమేకా నైవాసి ప్రకటితవరాభీత్యభినయా |

భయాత్త్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం

శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ || ౪ ||


హరిస్త్వామారాధ్య ప్రణతజనసౌభాగ్యజననీం

పురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్ |

స్మరోఽపి త్వాం నత్వా రతినయనలేహ్యేన వపుషా

మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతామ్ || ౫ ||


ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచ విశిఖా

వసంతః సామంతో మలయమరుదాయోధనరథః |

తథాప్యేకః సర్వం హిమగిరిసుతే కామపి కృపా-

-మపాంగాత్తే లబ్ధ్వా జగదిదమనంగో విజయతే || ౬ ||


క్వణత్కాంచీదామా కరికలభకుంభస్తననతా

పరిక్షీణా మధ్యే పరిణతశరచ్చంద్రవదనా |

ధనుర్బాణాన్పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైః

పురస్తాదాస్తాం నః పురమథితురాహోపురుషికా || ౭ ||


సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపివాటీపరివృతే

మణిద్వీపే నీపోపవనవతి చింతామణిగృహే |

శివాకారే మంచే పరమశివపర్యంకనిలయాం

భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || ౮ ||


మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతవహం

స్థితం స్వాధిష్ఠానే హృది మరుతమాకాశముపరి |

మనోఽపి భ్రూమధ్యే సకలమపి భిత్త్వా కులపథం

సహస్రారే పద్మే సహ రహసి పత్యా విహరసే || ౯ ||


సుధాధారాసారైశ్చరణయుగలాంతర్విగలితైః

ప్రపంచం సించంతీ పునరపి రసామ్నాయమహసః |

అవాప్య స్వాం భూమిం భుజగనిభమధ్యుష్టవలయం

స్వమాత్మానం కృత్వా స్వపిషి కులకుండే కుహరిణి || ౧౦ ||


చతుర్భిః శ్రీకంఠైః శివయువతిభిః పంచభిరపి

ప్రభిన్నాభిః శంభోర్నవభిరపి మూలప్రకృతిభిః |

చతుశ్చత్వారింశద్వసుదలకలాశ్రత్రివలయ-

-త్రిరేఖాభిః సార్ధం తవ శరణకోణాః పరిణతాః || ౧౧ ||


త్వదీయం సౌందర్యం తుహినగిరికన్యే తులయితుం

కవీంద్రాః కల్పంతే కథమపి విరించిప్రభృతయః |

యదాలోకౌత్సుక్యాదమరలలనా యాంతి మనసా

తపోభిర్దుష్ప్రాపామపి గిరిశసాయుజ్యపదవీమ్ || ౧౨ ||


నరం వర్షీయాంసం నయనవిరసం నర్మసు జడం

తవాపాంగాలోకే పతితమనుధావంతి శతశః |

గలద్వేణీబంధాః కుచకలశవిస్రస్తసిచయా

హఠాత్త్రుట్యత్కాంచ్యో విగలితదుకూలా యువతయః || ౧౩ ||


క్షితౌ షట్పంచాశద్ద్విసమధికపంచాశదుదకే

హుతాశే ద్వాషష్టిశ్చతురధికపంచాశదనిలే |

దివి ద్విఃషట్త్రింశన్మనసి చ చతుఃషష్టిరితి యే

మయూఖాస్తేషామప్యుపరి తవ పాదాంబుజయుగమ్ || ౧౪ ||


శరజ్జ్యోత్స్నాశుద్ధాం శశియుతజటాజూటమకుటాం

వరత్రాసత్రాణస్ఫటికఘటికాపుస్తకకరామ్ |

సకృన్న త్వా నత్వా కథమివ సతాం సంనిదధతే

మధుక్షీరద్రాక్షామధురిమధురీణాః ఫణితయః || ౧౫ ||


కవీంద్రాణాం చేతఃకమలవనబాలాతపరుచిం

భజంతే యే సంతః కతిచిదరుణామేవ భవతీమ్ |

విరించిప్రేయస్యాస్తరుణతరశృంగారలహరీ-

-గభీరాభిర్వాగ్భిర్విదధతి సతాం రంజనమమీ || ౧౬ ||


సవిత్రీభిర్వాచాం శశిమణిశిలాభంగరుచిభి-

-ర్వశిన్యాద్యాభిస్త్వాం సహ జనని సంచింతయతి యః |

స కర్తా కావ్యానాం భవతి మహతాం భంగిరుచిభి-

-ర్వచోభిర్వాగ్దేవీవదనకమలామోదమధురైః || ౧౭ ||


తనుచ్ఛాయాభిస్తే తరుణతరణిశ్రీసరణిభి-

-ర్దివం సర్వాముర్వీమరుణిమని మగ్నాం స్మరతి యః |

భవంత్యస్య త్రస్యద్వనహరిణశాలీననయనాః

సహోర్వశ్యా వశ్యాః కతి కతి న గీర్వాణగణికాః || ౧౮ ||


ముఖం బిందుం కృత్వా కుచయుగమధస్తస్య తదధో

హరార్ధం ధ్యాయేద్యో హరమహిషి తే మన్మథకలామ్ |

స సద్యః సంక్షోభం నయతి వనితా ఇత్యతిలఘు

త్రిలోకీమప్యాశు భ్రమయతి రవీందుస్తనయుగామ్ || ౧౯ ||


కిరంతీమంగేభ్యః కిరణనికురుంబామృతరసం

హృది త్వామాధత్తే హిమకరశిలామూర్తిమివ యః |

స సర్పాణాం దర్పం శమయతి శకుంతాధిప ఇవ

జ్వరప్లుష్టాన్ దృష్ట్యా సుఖయతి సుధాధారసిరయా || ౨౦ ||


తటిల్లేఖాతన్వీం తపనశశివైశ్వానరమయీం

నిషణ్ణాం షణ్ణామప్యుపరి కమలానాం తవ కలామ్ |

మహాపద్మాటవ్యాం మృదితమలమాయేన మనసా

మహాంతః పశ్యంతో దధతి పరమాహ్లాదలహరీమ్ || ౨౧ ||


భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణా-

-మితి స్తోతుం వాంఛన్కథయతి భవాని త్వమితి యః |

తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీం

ముకుందబ్రహ్మేంద్రస్ఫుటమకుటనీరాజితపదామ్ || ౨౨ ||


త్వయా హృత్వా వామం వపురపరితృప్తేన మనసా

శరీరార్ధం శంభోరపరమపి శంకే హృతమభూత్ |

యదేతత్త్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం

కుచాభ్యామానమ్రం కుటిలశశిచూడాలమకుటమ్ || ౨౩ ||


జగత్సూతే ధాతా హరిరవతి రుద్రః క్షపయతే

తిరస్కుర్వన్నేతత్స్వమపి వపురీశస్తిరయతి |

సదాపూర్వః సర్వం తదిదమనుగృహ్ణాతి చ శివ-

-స్తవాజ్ఞామాలంబ్య క్షణచలితయోర్భ్రూలతికయోః || ౨౪ ||


త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణజనితానాం తవ శివే

భవేత్పూజా పూజా తవ చరణయోర్యా విరచితా |

తథాహి త్వత్పాదోద్వహనమణిపీఠస్య నికటే

స్థితా హ్యేతే శశ్వన్ముకులితకరోత్తంసమకుటాః || ౨౫ ||


విరించిః పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం

వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనమ్ |

వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి సంమీలితదృశా

మహాసంహారేఽస్మిన్విహరతి సతి త్వత్పతిరసౌ || ౨౬ ||


జపో జల్పః శిల్పం సకలమపి ముద్రావిరచనా

గతిః ప్రాదక్షిణ్యక్రమణమశనాద్యాహుతివిధిః |

ప్రణామః సంవేశః సుఖమఖిలమాత్మార్పణదృశా

సపర్యాపర్యాయస్తవ భవతు యన్మే విలసితమ్ || ౨౭ ||


సుధామప్యాస్వాద్య ప్రతిభయజరామృత్యుహరిణీం

విపద్యంతే విశ్వే విధిశతమఖాద్యా దివిషదః |

కరాలం యత్క్ష్వేలం కబలితవతః కాలకలనా

న శంభోస్తన్మూలం తవ జనని తాటంకమహిమా || ౨౮ ||


కిరీటం వైరించం పరిహర పురః కైటభభిదః

కఠోరే కోటీరే స్ఖలసి జహి జంభారిమకుటమ్ |

ప్రణమ్రేష్వేతేషు ప్రసభముపయాతస్య భవనం

భవస్యాభ్యుత్థానే తవ పరిజనోక్తిర్విజయతే || ౨౯ ||


స్వదేహోద్భూతాభిర్ఘృణిభిరణిమాద్యాభిరభితో

నిషేవ్యే నిత్యే త్వామహమితి సదా భావయతి యః |

కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయనసమృద్ధిం తృణయతో

మహాసంవర్తాగ్నిర్విరచయతి నీరాజనవిధిమ్ || ౩౦ ||


చతుఃషష్ట్యా తంత్రైః సకలమతిసంధాయ భువనం

స్థితస్తత్తత్సిద్ధిప్రసవపరతంత్రైః పశుపతిః |

పునస్త్వన్నిర్బంధాదఖిలపురుషార్థైకఘటనా-

-స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితలమవాతీతరదిదమ్ || ౩౧ ||


శివః శక్తిః కామః క్షితిరథ రవిః శీతకిరణః

స్మరో హంసః శక్రస్తదను చ పరామారహరయః |

అమీ హృల్లేఖాభిస్తిసృభిరవసానేషు ఘటితా

భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతామ్ || ౩౨ ||


స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనో-

-ర్నిధాయైకే నిత్యే నిరవధిమహాభోగరసికాః |

భజంతి త్వాం చింతామణిగుణనిబద్ధాక్షవలయాః

శివాగ్నౌ జుహ్వంతః సురభిఘృతధారాహుతిశతైః || ౩౩ ||


శరీరం త్వం శంభోః శశిమిహిరవక్షోరుహయుగం

తవాత్మానం మన్యే భగవతి నవాత్మానమనఘమ్ |

అతః శేషః శేషీత్యయముభయసాధారణతయా

స్థితః సంబంధో వాం సమరసపరానందపరయోః || ౩౪ ||


మనస్త్వం వ్యోమ త్వం మరుదసి మరుత్సారథిరసి

త్వమాపస్త్వం భూమిస్త్వయి పరిణతాయాం న హి పరమ్ |

త్వమేవ స్వాత్మానం పరిణమయితుం విశ్వవపుషా

చిదానందాకారం శివయువతి భావేన బిభృషే || ౩౫ ||


తవాజ్ఞాచక్రస్థం తపనశశికోటిద్యుతిధరం

పరం శంభుం వందే పరిమిలితపార్శ్వం పరచితా |

యమారాధ్యన్భక్త్యా రవిశశిశుచీనామవిషయే

నిరాలోకేఽలోకే నివసతి హి భాలోకభువనే || ౩౬ ||


విశుద్ధౌ తే శుద్ధస్ఫటికవిశదం వ్యోమజనకం

శివం సేవే దేవీమపి శివసమానవ్యవసితామ్ |

యయోః కాంత్యా యాంత్యాః శశికిరణసారూప్యసరణే-

-ర్విధూతాంతర్ధ్వాంతా విలసతి చకోరీవ జగతీ || ౩౭ ||


సమున్మీలత్సంవిత్కమలమకరందైకరసికం

భజే హంసద్వంద్వం కిమపి మహతాం మానసచరమ్ |

యదాలాపాదష్టాదశగుణితవిద్యాపరిణతి-

-ర్యదాదత్తే దోషాద్గుణమఖిలమద్భ్యః పయ ఇవ || ౩౮ ||


తవ స్వాధిష్ఠానే హుతవహమధిష్ఠాయ నిరతం

తమీడే సంవర్తం జనని మహతీం తాం చ సమయామ్ |

యదాలోకే లోకాన్దహతి మహతి క్రోధకలితే

దయార్ద్రా యా దృష్టిః శిశిరముపచారం రచయతి || ౩౯ ||


తటిత్త్వంతం శక్త్యా తిమిరపరిపంథిస్ఫురణయా

స్ఫురన్నానారత్నాభరణపరిణద్ధేంద్రధనుషమ్ |

తవ శ్యామం మేఘం కమపి మణిపూరైకశరణం

నిషేవే వర్షంతం హరమిహిరతప్తం త్రిభువనమ్ || ౪౦ ||


తవాధారే మూలే సహ సమయయా లాస్యపరయా

నవాత్మానం మన్యే నవరసమహాతాండవనటమ్ |

ఉభాభ్యామేతాభ్యాముదయవిధిముద్దిశ్య దయయా

సనాథాభ్యాం జజ్ఞే జనకజననీమజ్జగదిదమ్ || ౪౧ ||


గతైర్మాణిక్యత్వం గగనమణిభిః సాంద్రఘటితం

కిరీటం తే హైమం హిమగిరిసుతే కీర్తయతి యః |

స నీడేయచ్ఛాయాచ్ఛురణశబలం చంద్రశకలం

ధనుః శౌనాసీరం కిమితి న నిబధ్నాతి ధిషణామ్ || ౪౨ ||


ధునోతు ధ్వాంతం నస్తులితదలితేందీవరవనం

ఘనస్నిగ్ధశ్లక్ష్ణం చికురనికురుంబం తవ శివే |

యదీయం సౌరభ్యం సహజముపలబ్ధుం సుమనసో

వసంత్యస్మిన్మన్యే వలమథనవాటీవిటపినామ్ || ౪౩ ||


తనోతు క్షేమం నస్తవ వదనసౌందర్యలహరీ-

-పరీవాహః స్రోతఃసరణిరివ సీమంతసరణిః |

వహంతీ సిందూరం ప్రబలకబరీభారతిమిర-

-ద్విషాం బృందైర్బందీకృతమివ నవీనార్కకిరణమ్ || ౪౪ ||


అరాలైః స్వాభావ్యాదలికలభసశ్రీభిరలకైః

పరీతం తే వక్త్రం పరిహసతి పంకేరుహరుచిమ్ |

దరస్మేరే యస్మిన్దశనరుచికింజల్కరుచిరే

సుగంధౌ మాద్యంతి స్మరదహనచక్షుర్మధులిహః || ౪౫ ||


లలాటం లావణ్యద్యుతివిమలమాభాతి తవ య-

-ద్ద్వితీయం తన్మన్యే మకుటఘటితం చంద్రశకలమ్ |

విపర్యాసన్యాసాదుభయమపి సంభూయ చ మిథః

సుధాలేపస్యూతిః పరిణమతి రాకాహిమకరః || ౪౬ ||


భ్రువౌ భుగ్నే కించిద్భువనభయభంగవ్యసనిని

త్వదీయే నేత్రాభ్యాం మధుకరరుచిభ్యాం ధృతగుణమ్ |

ధనుర్మన్యే సవ్యేతరకరగృహీతం రతిపతేః

ప్రకోష్ఠే ముష్టౌ చ స్థగయతి నిగూఢాంతరముమే || ౪౭ ||


అహః సూతే సవ్యం తవ నయనమర్కాత్మకతయా

త్రియామాం వామం తే సృజతి రజనీనాయకతయా |

తృతీయా తే దృష్టిర్దరదలితహేమాంబుజరుచిః

సమాధత్తే సంధ్యాం దివసనిశయోరంతరచరీమ్ || ౪౮ ||


విశాలా కల్యాణీ స్ఫుటరుచిరయోధ్యా కువలయైః

కృపాధారాధారా కిమపి మధురాభోగవతికా |

అవంతీ దృష్టిస్తే బహునగరవిస్తారవిజయా

ధ్రువం తత్తన్నామవ్యవహరణయోగ్యా విజయతే || ౪౯ ||


కవీనాం సందర్భస్తబకమకరందైకరసికం

కటాక్షవ్యాక్షేపభ్రమరకలభౌ కర్ణయుగలమ్ |

అముంచంతౌ దృష్ట్వా తవ నవరసాస్వాదతరలా-

-వసూయాసంసర్గాదలికనయనం కించిదరుణమ్ || ౫౦ ||


శివే శృంగారార్ద్రా తదితరజనే కుత్సనపరా

సరోషా గంగాయాం గిరిశచరితే విస్మయవతీ |

హరాహిభ్యో భీతా సరసిరుహసౌభాగ్యజననీ

సఖీషు స్మేరా తే మయి జనని దృష్టిః సకరుణా || ౫౧ ||


గతే కర్ణాభ్యర్ణం గరుత ఇవ పక్ష్మాణి దధతీ

పురాం భేత్తుశ్చిత్తప్రశమరసవిద్రావణఫలే |

ఇమే నేత్రే గోత్రాధరపతికులోత్తంసకలికే

తవాకర్ణాకృష్టస్మరశరవిలాసం కలయతః || ౫౨ ||


విభక్తత్రైవర్ణ్యం వ్యతికరితలీలాంజనతయా

విభాతి త్వన్నేత్రత్రితయమిదమీశానదయితే |

పునః స్రష్టుం దేవాన్ద్రుహిణహరిరుద్రానుపరతా-

-న్రజః సత్త్వం బిభ్రత్తమ ఇతి గుణానాం త్రయమివ || ౫౩ ||


పవిత్రీకర్తుం నః పశుపతిపరాధీనహృదయే
దయామిత్రైర్నేత్రైరరుణధవలశ్యామరుచిభిః |
నదః శోణో గంగా తపనతనయేతి ధ్రువమముం
త్రయాణాం తీర్థానాముపనయసి సంభేదమనఘమ్ || ౫౪ ||

నిమేషోన్మేషాభ్యాం ప్రలయముదయం యాతి జగతీ
తవేత్యాహుః సంతో ధరణిధరరాజన్యతనయే |
త్వదున్మేషాజ్జాతం జగదిదమశేషం ప్రలయతః
పరిత్రాతుం శంకే పరిహృతనిమేషాస్తవ దృశః || ౫౫ ||

తవాపర్ణే కర్ణేజపనయనపైశున్యచకితా
నిలీయంతే తోయే నియతమనిమేషాః శఫరికాః |
ఇయం చ శ్రీర్బద్ధచ్ఛదపుటకవాటం కువలయం
జహాతి ప్రత్యూషే నిశి చ విఘటయ్య ప్రవిశతి || ౫౬ ||

దృశా ద్రాఘీయస్యా దరదలితనీలోత్పలరుచా
దవీయాంసం దీనం స్నపయ కృపయా మామపి శివే |
అనేనాయం ధన్యో భవతి న చ తే హానిరియతా
వనే వా హర్మ్యే వా సమకరనిపాతో హిమకరః || ౫౭ ||

అరాలం తే పాలీయుగలమగరాజన్యతనయే
న కేషామాధత్తే కుసుమశరకోదండకుతుకమ్ |
తిరశ్చీనో యత్ర శ్రవణపథముల్లంఘ్య విలస-
-న్నపాంగవ్యాసంగో దిశతి శరసంధానధిషణామ్ || ౫౮ ||

స్ఫురద్గండాభోగప్రతిఫలితతాటంకయుగలం
చతుశ్చక్రం మన్యే తవ ముఖమిదం మన్మథరథమ్ | [సుఖ]
యమారుహ్య ద్రుహ్యత్యవనిరథమర్కేందుచరణం
మహావీరో మారః ప్రమథపతయే సజ్జితవతే || ౫౯ ||

సరస్వత్యాః సూక్తీరమృతలహరీకౌశలహరీః
పిబంత్యాః శర్వాణి శ్రవణచులుకాభ్యామవిరలమ్ |
చమత్కారశ్లాఘాచలితశిరసః కుండలగణో
ఝణత్కారైస్తారైః ప్రతివచనమాచష్ట ఇవ తే || ౬౦ ||

అసౌ నాసావంశస్తుహినగిరివంశధ్వజపటి
త్వదీయో నేదీయః ఫలతు ఫలమస్మాకముచితమ్ |
వహత్యంతర్ముక్తాః శిశిరకరనిశ్వాసగలితం
సమృద్ధ్యా యత్తాసాం బహిరపి చ ముక్తామణిధరః || ౬౧ ||

ప్రకృత్యా రక్తాయాస్తవ సుదతి దంతచ్ఛదరుచేః
ప్రవక్ష్యే సాదృశ్యం జనయతు ఫలం విద్రుమలతా |
న బింబం తద్బింబప్రతిఫలనరాగాదరుణితం
తులామధ్యారోఢుం కథమివ విలజ్జేత కలయా || ౬౨ ||

స్మితజ్యోత్స్నాజాలం తవ వదనచంద్రస్య పిబతాం
చకోరాణామాసీదతిరసతయా చంచుజడిమా |
అతస్తే శీతాంశోరమృతలహరీమమ్లరుచయః
పిబంతి స్వచ్ఛందం నిశి నిశి భృశం కాంజికధియా || ౬౩ ||

అవిశ్రాంతం పత్యుర్గుణగణకథామ్రేడనజపా
జపాపుష్పచ్ఛాయా తవ జనని జిహ్వా జయతి సా |
యదగ్రాసీనాయాః స్ఫటికదృషదచ్ఛచ్ఛవిమయీ
సరస్వత్యా మూర్తిః పరిణమతి మాణిక్యవపుషా || ౬౪ ||

రణే జిత్వా దైత్యానపహృతశిరస్త్రైః కవచిభి-
-ర్నివృత్తైశ్చండాంశత్రిపురహరనిర్మాల్యవిముఖైః |
విశాఖేంద్రోపేంద్రైః శశివిశదకర్పూరశకలా
విలీయంతే మాతస్తవ వదనతాంబూలకబలాః || ౬౫ ||

విపంచ్యా గాయంతీ వివిధమపదానం పశుపతే-
-స్త్వయారబ్ధే వక్తుం చలితశిరసా సాధువచనే |
తదీయైర్మాధుర్యైరపలపితతంత్రీకలరవాం
నిజాం వీణాం వాణీ నిచులయతి చోలేన నిభృతమ్ || ౬౬ ||

గిరీశేనోదస్తం ముహురధరపానాకులతయా |
కరగ్రాహ్యం శంభోర్ముఖముకురవృంతం గిరిసుతే
కథంకారం బ్రూమస్తవ చిబుకమౌపమ్యరహితమ్ || ౬౭ ||

భుజాశ్లేషాన్నిత్యం పురదమయితుః కంటకవతీ
తవ గ్రీవా ధత్తే ముఖకమలనాలశ్రియమియమ్ |
స్వతః శ్వేతా కాలాగురుబహులజంబాలమలినా
మృణాలీలాలిత్యం వహతి యదధో హారలతికా || ౬౮ ||

గలే రేఖాస్తిస్రో గతిగమకగీతైకనిపుణే
వివాహవ్యానద్ధప్రగుణగుణసంఖ్యాప్రతిభువః |
విరాజంతే నానావిధమధురరాగాకరభువాం
త్రయాణాం గ్రామాణాం స్థితినియమసీమాన ఇవ తే || ౬౯ ||

మృణాలీమృద్వీనాం తవ భుజలతానాం చతసృణాం
చతుర్భిః సౌందర్యం సరసిజభవః స్తౌతి వదనైః |
నఖేభ్యః సంత్రస్యన్ప్రథమమథనాదంధకరిపో-
-శ్చతుర్ణాం శీర్షాణాం సమమభయహస్తార్పణధియా || ౭౦ ||

నఖానాముద్యోతైర్నవనలినరాగం విహసతాం
కరాణాం తే కాంతిం కథయ కథయామః కథముమే |
కయాచిద్వా సామ్యం భజతు కలయా హంత కమలం
యది క్రీడల్లక్ష్మీచరణతలలాక్షారసచణమ్ || ౭౧ ||

సమం దేవి స్కందద్విపవదనపీతం స్తనయుగం
తవేదం నః ఖేదం హరతు సతతం ప్రస్నుతముఖమ్ |
యదాలోక్యాశంకాకులితహృదయో హాసజనకః
స్వకుంభౌ హేరంబః పరిమృశతి హస్తేన ఝడితి || ౭౨ ||

అమూ తే వక్షోజావమృతరసమాణిక్యకుతుపౌ
న సందేహస్పందో నగపతిపతాకే మనసి నః |
పిబంతౌ తౌ యస్మాదవిదితవధూసంగరసికౌ
కుమారావద్యాపి ద్విరదవదనక్రౌంచదలనౌ || ౭౩ ||

వహత్యంబ స్తంబేరమదనుజకుంభప్రకృతిభిః
సమారబ్ధాం ముక్తామణిభిరమలాం హారలతికామ్ |
కుచాభోగో బింబాధరరుచిభిరంతః శబలితాం
ప్రతాపవ్యామిశ్రాం పురదమయితుః కీర్తిమివ తే || ౭౪ ||

తవ స్తన్యం మన్యే ధరణిధరకన్యే హృదయతః
పయఃపారావారః పరివహతి సారస్వతమివ |
దయావత్యా దత్తం ద్రవిడశిశురాస్వాద్య తవ య-
-త్కవీనాం ప్రౌఢానామజని కమనీయః కవయితా || ౭౫ ||

హరక్రోధజ్వాలావలిభిరవలీఢేన వపుషా
గభీరే తే నాభీసరసి కృతసంగో మనసిజః |
సముత్తస్థౌ తస్మాదచలతనయే ధూమలతికా
జనస్తాం జానీతే తవ జనని రోమావలిరితి || ౭౬ ||

యదేతత్కాలిందీతనుతరతరంగాకృతి శివే
కృశే మధ్యే కించిజ్జనని తవ యద్భాతి సుధియామ్ |
విమర్దాదన్యోన్యం కుచకలశయోరంతరగతం
తనూభూతం వ్యోమ ప్రవిశదివ నాభిం కుహరిణీమ్ || ౭౭ ||

స్థిరో గంగావర్తః స్తనముకులరోమావలిలతా-
-కలావాలం కుండం కుసుమశరతేజోహుతభుజః |
రతేర్లీలాగారం కిమపి తవ నాభిర్గిరిసుతే
బిలద్వారం సిద్ధేర్గిరిశనయనానాం విజయతే || ౭౮ ||

నిసర్గక్షీణస్య స్తనతటభరేణ క్లమజుషో
నమన్మూర్తేర్నారీతిలక శనకైస్త్రుట్యత ఇవ |
చిరం తే మధ్యస్య త్రుటితతటినీతీరతరుణా
సమావస్థాస్థేమ్నో భవతు కుశలం శైలతనయే || ౭౯ ||

కుచౌ సద్యః స్విద్యత్తటఘటితకూర్పాసభిదురౌ
కషంతౌ దోర్మూలే కనకకలశాభౌ కలయతా |
తవ త్రాతుం భంగాదలమితి వలగ్నం తనుభువా
త్రిధా నద్ధం దేవి త్రివలి లవలీవల్లిభిరివ || ౮౦ ||

గురుత్వం విస్తారం క్షితిధరపతిః పార్వతి నిజా-
-న్నితంబాదాచ్ఛిద్య త్వయి హరణరూపేణ నిదధే |
అతస్తే విస్తీర్ణో గురురయమశేషాం వసుమతీం
నితంబప్రాగ్భారః స్థగయతి లఘుత్వం నయతి చ || ౮౧ ||

కరీంద్రాణాం శుండాన్కనకకదలీకాండపటలీ-
-ముభాభ్యామూరుభ్యాముభయమపి నిర్జిత్య భవతీ |
సువృత్తాభ్యాం పత్యుః ప్రణతికఠినాభ్యాం గిరిసుతే
విధిజ్ఞ్యే జానుభ్యాం విబుధకరికుంభద్వయమసి || ౮౨ ||


కరాగ్రేణ స్పృష్టం తుహినగిరిణా వత్సలతయా

పరాజేతుం రుద్రం ద్విగుణశరగర్భౌ గిరిసుతే
నిషంగౌ జంఘే తే విషమవిశిఖో బాఢమకృత |
యదగ్రే దృశ్యంతే దశశరఫలాః పాదయుగలీ-
-నఖాగ్రచ్ఛద్మానః సురమకుటశాణైకనిశితాః || ౮౩ ||

శ్రుతీనాం మూర్ధానో దధతి తవ యౌ శేఖరతయా
మమాప్యేతౌ మాతః శిరసి దయయా ధేహి చరణౌ |
యయోః పాద్యం పాథః పశుపతిజటాజూటతటినీ
యయోర్లాక్షాలక్ష్మీరరుణహరిచూడామణిరుచిః || ౮౪ ||

నమోవాకం బ్రూమో నయనరమణీయాయ పదయో-
-స్తవాస్మై ద్వంద్వాయ స్ఫుటరుచిరసాలక్తకవతే |
అసూయత్యత్యంతం యదభిహననాయ స్పృహయతే
పశూనామీశానః ప్రమదవనకంకేలితరవే || ౮౫ ||

మృషా కృత్వా గోత్రస్ఖలనమథ వైలక్ష్యనమితం
లలాటే భర్తారం చరణకమలే తాడయతి తే |
చిరాదంతఃశల్యం దహనకృతమున్మూలితవతా
తులాకోటిక్వాణైః కిలికిలితమీశానరిపుణా || ౮౬ ||

హిమానీహంతవ్యం హిమగిరినివాసైకచతురౌ
నిశాయాం నిద్రాణం నిశి చరమభాగే చ విశదౌ |
వరం లక్ష్మీపాత్రం శ్రియమతిసృజంతౌ సమయినాం
సరోజం త్వత్పాదౌ జనని జయతశ్చిత్రమిహ కిమ్ || ౮౭ ||

పదం తే కీర్తీనాం ప్రపదమపదం దేవి విపదాం
కథం నీతం సద్భిః కఠినకమఠీకర్పరతులామ్ |
కథం వా బాహుభ్యాముపయమనకాలే పురభిదా
యదాదాయ న్యస్తం దృషది దయమానేన మనసా || ౮౮ ||

నఖైర్నాకస్త్రీణాం కరకమలసంకోచశశిభి-
-స్తరూణాం దివ్యానాం హసత ఇవ తే చండి చరణౌ |
ఫలాని స్వఃస్థేభ్యః కిసలయకరాగ్రేణ దదతాం
దరిద్రేభ్యో భద్రాం శ్రియమనిశమహ్నాయ దదతౌ || ౮౯ ||

దదానే దీనేభ్యః శ్రియమనిశమాశానుసదృశీ-
-మమందం సౌందర్యప్రకరమకరందం వికిరతి |
తవాస్మిన్మందారస్తబకసుభగే యాతు చరణే
నిమజ్జన్మజ్జీవః కరణచరణః షట్చరణతామ్ || ౯౦ ||

పదన్యాసక్రీడాపరిచయమివారబ్ధుమనసః
స్ఖలంతస్తే ఖేలం భవనకలహంసా న జహతి |
అతస్తేషాం శిక్షాం సుభగమణిమంజీరరణిత-
-చ్ఛలాదాచక్షాణం చరణకమలం చారుచరితే || ౯౧ ||

గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణహరిరుద్రేశ్వరభృతః
శివః స్వచ్ఛచ్ఛాయాఘటితకపటప్రచ్ఛదపటః |
త్వదీయానాం భాసాం ప్రతిఫలనరాగారుణతయా
శరీరీ శృంగారో రస ఇవ దృశాం దోగ్ధి కుతుకమ్ || ౯౨ ||

అరాలా కేశేషు ప్రకృతిసరలా మందహసితే
శిరీషాభా చిత్తే దృషదుపలశోభా కుచతటే |
భృశం తన్వీ మధ్యే పృథురురసిజారోహవిషయే
జగత్త్రాతుం శంభోర్జయతి కరుణా కాచిదరుణా || ౯౩ ||

కలంకః కస్తూరీ రజనికరబింబం జలమయం
కలాభిః కర్పూరైర్మరకతకరండం నిబిడితమ్ |
అతస్త్వద్భోగేన ప్రతిదినమిదం రిక్తకుహరం
విధిర్భూయో భూయో నిబిడయతి నూనం తవ కృతే || ౯౪ ||

పురారాతేరంతఃపురమసి తతస్త్వచ్చరణయోః
సపర్యామర్యాదా తరలకరణానామసులభా |
తథా హ్యేతే నీతాః శతమఖముఖాః సిద్ధిమతులాం
తవ ద్వారోపాంతస్థితిభిరణిమాద్యాభిరమరాః || ౯౫ ||

కలత్రం వైధాత్రం కతికతి భజంతే న కవయః
శ్రియో దేవ్యాః కో వా న భవతి పతిః కైరపి ధనైః |
మహాదేవం హిత్వా తవ సతి సతీనామచరమే
కుచాభ్యామాసంగః కురవకతరోరప్యసులభః || ౯౬ ||

గిరామాహుర్దేవీం ద్రుహిణగృహిణీమాగమవిదో
హరేః పత్నీం పద్మాం హరసహచరీమద్రితనయామ్ |
తురీయా కాపి త్వం దురధిగమనిఃసీమమహిమా
మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మమహిషి || ౯౭ ||

కదా కాలే మాతః కథయ కలితాలక్తకరసం
పిబేయం విద్యార్థీ తవ చరణనిర్ణేజనజలమ్ |
ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితాకారణతయా
కదా ధత్తే వాణీముఖకమలతాంబూలరసతామ్ || ౯౮ ||

సరస్వత్యా లక్ష్మ్యా విధిహరిసపత్నో విహరతే
రతేః పాతివ్రత్యం శిథిలయతి రమ్యేణ వపుషా |
చిరం జీవన్నేవ క్షపితపశుపాశవ్యతికరః
పరానందాభిఖ్యం రసయతి రసం త్వద్భజనవాన్ || ౯౯ ||

ప్రదీపజ్వాలాభిర్దివసకరనీరాజనవిధిః
సుధాసూతేశ్చంద్రోపలజలలవైరర్ఘ్యరచనా |
స్వకీయైరంభోభిః సలిలనిధిసౌహిత్యకరణం
త్వదీయాభిర్వాగ్భిస్తవ జనని వాచాం స్తుతిరియమ్ || ౧౦౦ ||


सौंदर्य लहरी (Soundarya Lahari Lyrics in Hindi) - 


शिवः शक्त्य युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितम्

न चेदेवं देवो न खलु कुसलः स्पंदिथुमपि |

अतस्थ्वमाराद्यं हरिहरविरिंचदिभिरपि

प्रणमतुं स्तोतुं वा कथामकृतपुण्यः प्रभावति || 1 ||


तनीयमसं पंसुम तव चरणापंकेरुहाभावम्

विरिंचिः संचिन्वनविरचयति लोकानाविकलम् |

वहत्येणं शौरिः कथामपि सहस्रेण शिरासम्

हरः संक्षुद्यनं भजति भसीतोधुलनविधिम् || 2 ||


अविद्यानमंथस्तिमिरमिहिरद्विपनागरी

जदानं चैतन्यस्तबकमकरंदश्रुतिझारी |

दरिद्रता चिंतामणिगुणिका जन्मजलाधौ

संलग्न दमष्ट्र मुरारिपुवाराहस्य भवति || 3 ||


त्वदन्यः पानिभ्याभ्यवरदो दैवतगण-

-स्त्वमेकं नैवसि प्रकटितवाराभित्याभिनाय |

भयत्रतुम दातुम फलमपि च वांचसमाधिकम

शरण्ये लोकानां तव हि चरणवेव निपुणौ || 4 ||


हरिश्त्वमराध्या प्रणतजनासौभाग्यजननीम्

पुरा नारी भूत्वा पुरारिपुमापि क्षोभमनायत |

स्मरौपि त्वं नत्वा रतिनायनलेह्येन वपुषा

मुनिनामपयन्तः प्रभावति हि मोहय महत् || 5 ||


धनुः पुष्पम मौरवि मधुकर्मयी पञ्च विषखा

वसन्तः समन्तो मलयामरुदयोधनरथः |

तथापयेकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा-

-मापंगते लब्ध्वा जगदिदमनांगो विजयते || 6 ||


क्वान्तकाञ्चिदमा करिकालाभकुम्भस्थानतः

परिक्षण मधे परिणतसारचन्द्रवदना |

धनुर्बानान्पासं श्रीणिमापि दधाना करतलैः

पुरस्तादस्तं नः पुरामथिथुराहोपुरुषिका || 7 ||


सुधासिन्धोर्मध्ये सुरवितपिवतीपरिवृथे

मणिद्वीपे नीपोपावनवति चिंतामणिगृहे |

शिवकारे मंचे परमशिवपर्यन्कनिलायम

भजंति त्वं धन्यः कटिचना चिदानन्दलाहारिम् || 8 ||


महिम् मूलाधारे कामपि मणिपुरे हुतवाहम्

राज्यं स्वाधिष्ठान हृदि मरुतमकसमुपरि |

मनोप भ्रमध्ये सकलामपि भित्त्वा कुलपथम्

सहस्ररे पद्मे स रहसि पत्य विहारसे || 9 ||


सुधाधरसरायैश्चरणयुगलन्तरविगलितैः

मुंगा सिंचन्ति पुनरापि रसम्नायमहसा |

अवप्य स्वं भूमिम् भुजगणिभामाधुष्टवलयम्

स्वमात्मनं कृत्वा स्वपीशि कुलकुंडे कुहारिणी || 10 ||


चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतीभिः पंचभिरापि

प्रभिन्नाभिः सम्भोर्नवाभिरपि मूलप्रकृतिबिः |

चतुष्चत्वरिम्सादवसुदकलशत्रिवलय-

-त्रिरेखाभिः सरधं तव सारंकोणः परिणतः || 11 ||


त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनागिरिकण्ये तुलयितुम

कवीन्द्रः कल्पन्ते कथामपि विरिञ्चिप्राभृतयः |

यदलोकौत्सुक्यदमरालाना यान्ति मनसा

तपोभिर्दुषप्रपमापि गिरिसायुजयपादविम् || 12 ||


नरमं वर्षीयसं नयनवीरसं नरमसु जादम्

तवपंगा में पतितमनुधवंति शतसः

गलादवेनिबन्धः कुच्चकलशविस्रस्तसिकाय

हत्तत्रुत्यत्कञ्चयो विगलितदुकुला युवयामयः || 13 ||


क्षितौ षटपंचाशदद्विसमधिकापंचसादुदेके

हुताशे द्वादशष्टिस्चतुरधिकपंचसादनिले |

दिवि द्विःशत्त्रिंशमनसि च चतुःशास्तिरिति ये

मयूकस्तेषामप्युपरि तव पदमबुजयुगम् || 14 ||


सराजज्योत्स्नाशुद्धं सस्युतजताजुतमकुटम्

वरात्रसत्राणस्फतिकाघटिकापुत्सकरम् |

सक्रिन्न त्वा नत्वा कथमिव सततं सन्निदाधते

मधुक्षीराद्रक्षमाधुरीमधुरिणः फणितयः || 15 ||


कवीन्द्रं चेतःकमलावनबलथापरुचिम्

भजन्ते ये संतः कथिचिदारुनामेव भवतिम् |

विरिंचिप्रेयस्यास्त्रौनातारश्रृंगारलाहरि-

-गभिरभिर्वग्भिर्विदधत्त्ति शतं रंजनमामि || 16 ||


सविथ्रीभिर्वचं ससीमानिसिलाभंगरुचिभि-

-र्वाशिन्याद्यभिस्त्वं सह जननी संचिंतयति यः |

स कर्ता काव्यनं भवति महतम् भंगिरुचिभि-

-र्वचोभिर्वग्देविवदानकमलामोदमधुरैः || 17 ||


तनुच्चयाभि तेन तरुणतरनिसृशरणिभि-

-रदिवं सर्वमुर्विमारुनिमणि मैग्नं स्मरति यः |

भवन्त्यास्य त्रस्याद्वनाहरिणसलीननायनः

सहोर्वस्य वश्यः कटि कटि न गिर्वानागनिकः || 18 ||


मुख बिन्दुं कृत्वा कुचायुगमधस्तस्य तदाधो

हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषी ते मन्मथकालम् |

स सद्यः कृष्ण नयति वनिता इत्यातिलगु

त्रिलोकिमाप्यशु भ्रमयति रविन्दुस्थानयुगम् || 19 ||


किरणथिमांगेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम्

हृदि त्वमाधत्ते हिमकरसिलमूर्तिमिव यः |

स सर्पनं दर्पं समयति शकुन्तधिप इव

ज्वराप्लुष्टं की दृष्टि से सुखयति सुधाधरसिरया || 20 ||


ततिल्लेखतनवीम तपनसाशिवैस्वनरमयिम

निशन्नं शन्नमप्युपरि कमलनं तव कालम् |

महापद्मातव्यं मृदितमालामयेन मनसा

महन्तः पश्यमतो दधाति परमह्लादलाहारिम् || 21 ||


भवानी त्वं दसे माई विटारा दृष्टिम सकारुना-

-मिति स्तोतुम् वाञ्चन्कथयति भवानी त्वमिति यः |

तधैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदविम्

मुकुन्दब्रह्मेन्द्रस्फुटमकुतानिराजिथपादम् || 22 ||


त्वया हृत्वा वामं वापुरापरितृप्तेन मनसा

शरीरक्रिया संभोरापरमपि शंके हृतमभूत् |

यदेतत्त्वद्रुपं सकलामरुणभं त्रिनयनम्

कुचभ्यमानम्रं कुटिलसासिचुदालमकुटम् || 23 ||


जगत्सुते धाता हरिवती रुद्रः कस्पयते

थिरसकुर्वन्नेटात्सवमापि वापुरिसस्तिरयति |

सदापूर्वः सर्वं ततिदामनुगृह्णति च शिव-

-स्तवज्नमलम्बिया क्षणाचलितयोर्भ्रुलतिकायोः || 24 ||


थ्रायणं देवानां त्रिगुणजनितानं तव शिव

भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता |

तथाहि त्वत्पादोद्वाहनमणिपीठस्य निकते

स्थिता ह्येते शस्वान्मुकुलितकरोत्तमसमाकुतः || 25 ||


विरिंचिः पंचत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिम्

विनाशम् कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् |

वितंद्रि महेंद्रि वितथिरापि समेलितादृशा

महासम्हारे स्मिन्विहारति सति त्वत्पतिरसौ || 26 ||


जपो जल्पः मूर्तिकला सकलमपि मुद्राविराचना

गतिः प्रदक्षिण्यक्रमणमसानद्यहुतिविदिः |

प्राणमः संवेषा सुखमखिलमात्मर्पणदृशा

सपर्यपर्ययस्तव भवतु यन्मे विलासीतम || 27 ||


सुधामाप्यस्वद्यं प्रतिभायजराममृत्युहारिणीम्

विपद्यन्ते विश्वे विधिसातमखद्य दिविषदः |

करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कलकलां

न संभोस्तनमुलं तव जननी ततंकमहिमा || 28 ||


मुकुट वैरिंचम परिहार पुरः कैताभाभिदः

कथोरे कोतेइरे स्खलासि जहि जंबरीमकुटम् |

प्राणरेश्वेतेषु प्रशस्तमुपयत्स्य भवने

भावस्यभ्युथने तव परिजनोक्तिर्विजयते || 29 ||


स्वदेहोद्भूतभिर्घृणिभिरानीमाद्यभिभिः

निशेव्ये नित्ये त्वमहामिति सदा भावयति यः |

किमाश्चर्य तस्य त्रिनयनसमृद्धिम त्रिनय

महासंवर्तनिर्विरचयति निरंजनविधिम् || 30 ||


चतुःषष्ठ्य तंत्रैः सकलमतिसंध्या भुवनम्

स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतंत्रैः पशुपतिः |

पुनस्त्वन्निर्बन्धखिलापुरुषार्थैकघातन-

-स्वतंत्रं ते तंत्रं क्षितितलमवतितरदिदम् || 31 ||


शिवः शक्तिः कामः क्षितिरथ रविः सीताकिरणः

स्मरो हम्सः सक्रास्तादनु च परमारहारयः |

अमि हृल्लेखभिस्तिसरुभिरवासनेषु घटिता

भजन्ते वर्णस्ते तव जननी नामवयवतम् || 32 ||


स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रिथयमिदमदौ तव मनो-

-र्निधायिके नित्ये नीरवधिमहाभोगरसिकाः |

भजन्ति त्वं चिंतामणिगुणानिबद्क्षावलयः

शिवग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृताधारहुतिसतैः || 33 ||


शरीर संभो ससिमिहिरवक्षोरुहयुग है

तवत्मानं मन्ये भगवती नवत्मनमनागम |

अत: शेषः शेषितयामभ्यासमतया

स्थितः संबंदो वं समरसपरानंदपरायोः || 34 ||


मनस्त्व व्योम त्व्मा मरुदासि मरुत्सरथिरसि

त्वमपस्त्वं भूमिस्तवै परिणतयं न हि परम् |

त्वमेव स्वात्मनं विश्ववपुषा बन जाता है

चिदानन्दकरं शिवयुवति भवेण बिब्रीषे || 35 ||


तवज्नचक्रास्तं तपनासाशिकोटिद्युतिधरम्

परं शम्भुम् वन्दे परिमिलितपरस्वम् परचिता |

यमाराध्यानभक्त्य रविशशिशुचिनामविषे

निरालोके ఽ लोके निवासति हि भलोकभुवने || 36 ||


विशुद्धौ ते शुद्धस्पतिकाविषादं व्योमजनकम्

शिवम् सेवा देवीमपि शिवसामनव्यवासितम् |

यओह कण्त्य यन्त्यः शशिकिरणसरूप्यशरणे-

-रविधुतान्तर्ध्वन्त विलासति चकोरिव जगति || 37 ||


समुन्मीलत्समवित्कमलामकराण्डैकरासिकम्

भजे हंसवंदवं किमापि महथं मनसाचरम |

यदलपादशतदसगुणितविद्यापरिणति-

-र्यदादत्त दोषद्गुणमखिलमद्भ्यः पय इव || 38 ||


तव स्वाधिष्ठाय हुतावाहमधिष्ठाय निरथम्

तमिदे समवर्तं जननी महतिं तं च समयम् |

लोकान्धाति महति उस पर क्रोधित हैं

दयार्द्र य दृष्टिः सिसिरमुपचारं रचयति || 39 ||


तत्तित्वं सक्त्या तिमिरापरिपन्थिसफुरणाय

स्फूरन्नारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् |

तव श्याम मेघं कामपि मणिपूरैकशरणम्

निशेवे वर्षं हरामिहिरताप्तं त्रिभुवनम् || 40 ||


तवधारे मुले सा समय लस्यापराय

नवात्मानं मन्ये नवरसामहताण्डवनातम |

उभाभ्यमेतभ्यमुदयविधिमुद्दिश्य दयया

सनाथभ्यं जज्ने जनकजननीमज्जगदिदम् || 41 ||


गतिऐर्मनिक्यत्वं गगनमनिभि संद्रघातितम्

किरीतम् ते हयं हिमगिरिसुते कीर्तियति यः |

सा नीदेयचायचूर्णशबलं चंद्रशकलम्

धनुः शौनसीरं किमीति न निबध्नति दिशनाम् || 42 ||


धुनोथु ध्वनितं नस्थूलिधलितेंदिवरणम्

घनस्निग्धसलक्षणं चिकुराणिकुरुंबम तव शिवे |

यदिं सौर्यं सहमुपलब्धुं सुमनसो

वसंत्यस्मिन्मन्ये वलमाथनावतिवितापिनम् || 43 ||


तनोतु क्षेमं नास्तव वदनसौंदर्यलहरि-

-परिवहः स्रोतःसरनिरिव सीमन्तसारणीः |

वहन्ति सिन्दूरम प्रबलकाबरी भारतीमिरा-

-द्विशं वृन्दैर्बन्धिर्धीतमिव नवीनर्ककिरणम् || 44 ||


अरलैः स्वाभाव्यदालिकालाभासरिभिरलकैः

परितं ते वक्त्रं परिहसति पंकेरुहरुचिम् |

दारस्मेरे यस्मिन्दशानरुचिकिंजलकरुचिरे

सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदाहनचक्षुरमधूलिः || 45 ||


ललताम् लावण्यद्युतिवलमभति तव य-

-द्वद्वितीयं तन्मन्ये मकुताघातितं चंद्रशकलम् |

विपर्यसंन्यासधुभ्यमपि संभूया च मिथः

सुधलेपस्युतिः परिणमति रक्खिमाकरः || 46 ||


भ्रुवौ भुग्ने किंचिदभुवनाभयभंगव्यासनिनी

त्वदिये नेत्रभ्यं मधुकररुचिभ्यं धृतगुणम् |

धनुर्मण्ये सव्येतरकारगृहितं रथिपतेः

प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थागयति निगुधान्तरमुमे || 47 ||


अहः सुथे सव्यं तव नयनमर्कात्मत्तय

त्रयं वामं ते सृजति रजिनिनायककथाय |

तृतीया ते दृष्टिरदारदालिताहेमम्बुजरुचिः

समधत्ते संध्यां दिवासनिशयोरन्तरचारिम् || 48 ||


विशाला कल्याणी स्पुतरुचिरोध्य कुवलयैः

कृपाधरधरा किमापि मधुरभोगवाटिका |

यदि आप अवंती को देखेंगे तो आप जीत जायेंगे

ध्रुवं तत्तन्नमव्याहरणयोग्य विजयते || 49 ||


कविनम् एक प्रसंग है

कटक्षव्यक्षेभामरकलाभौ कर्णयुगलम् |

अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वतरला-

-वसुयसंसर्गदलिकानायनं किंचिदरुणं || 50 ||


कुत्सनापारा शिवे श्रनाकरद्र और अन्य का नाम है

सरोषा गंगायन गिरीसचरिते विस्मयवती |

हरहिब्यो भीता सारसिरुहसौभाग्यजानानि

सखिशु स्मेरा ते माई जननी दृष्टिः सकारुना || 51 ||


गते कर्णभैरं गरुता इव पक्ष्मणि दधाति

पुरं भेतुस्चित्तप्रसमारसविद्रावनफले |

इमे नेत्रे गोत्रधरापतिकुलोत्तमसकलिके

तवकर्णकृष्टस्मारसराविलासं कालयतः || 52 ||


विभक्तत्रिवार्ण्यं व्यतिकृतिललंजनतया

विभाति त्वन्नेत्रत्रितयामिदामिषानदायिते |

देवंद्रुहिनाहरिरुद्रनुपरथ द्वारा पुनः निर्मित-

-न्रजः सत्त्वं बिभ्रत्तम इति गुणनं त्रयमिव || 53 ||


पवित्रकर्तुम नः पशुपतिपराधिनाहृदये

दयामित्रैरनेत्रैररुणधवलश्यामरुचिभिः |

नादः शोणो गंगा तपानातनयेति ध्रुवमम्

थ्रेयानं तीर्थानामुपनायसि सम्भेदमनाघम् || 54 ||


निमेषोनमेषाभ्यं प्रलयमुदायम यति जगति

तवेत्याहु सन्तो धरणीधरराजन्यातनये |

त्वदुन्मेशज्जतं जगतिदमशेषं प्रलयतः

परित्रातुम संके परिहर्तनिमेषास्तव दृष्टः || 55 ||


तवपर्णे कर्णेजपनायनपैशुन्यचकिता

निलियन्थे तोये नियत्मानिमेः सफरिकाः |

एयं च श्रीर्बद्चधापुटकवतं कुवलयम्

जहांति प्रत्युषे निशि च विघातय प्रविसति || 56 ||


दृषा द्रघीयस्य दारादलितनिलोत्पालरुच

देवियांसं दीनं स्नैपाय कृपाय ममापि शिवे |

अनेनयं धन्यो भवति न च ते हर्मियाता

वने वा हार्मये वा समाकरणिपतो हिमकारः || 57 ||


अरलं ते पलियुगलमगरजन्यातनये

न केशमाधत्ते कुसुमसारकोदण्डकुतुकुम् |

तिरस्चेनो यात्रा श्रवणपथमुल्लंघ्य विलासा-

-न्नपंगव्यासंगो दिशथि सरसन्धनाधिशानम् || 58 ||


स्फूरद्गण्डभोगप्रतिलितातंककायुगलम्

चतुष्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम | [आनंद]

यमरुह्य द्रुहत्यवाणीरथमरकेन्दुचरणम्

महावीर मरह प्रमथापथे सज्जितवथे || 59 ||


सरस्वत्यः सुक्तिमृतलहरिकौशलहरिः

पिबन्त्यः सर्वाणि श्रवण्चूलकाभ्यामवीरलम् |

चमात्करसलघचलितसिरसः कुण्डलगानो

झनत्करइस्तरैः प्रतिवचनमचश्त इव ते || 60 ||


असौ नासवंसस्तुहिनागिरिवंसध्वजापति

त्वदेओ नेदियः फलतु फलमस्माकमुचितम् |

वहत्यन्तरमुक्तः सिसिराकरणिसावगलितम्

समृद्ध्य यत्तसं बहिरपि च मुक्तमणिधरः || 61 ||


प्रकृत्या रक्तयस्तव सुदाति दन्तचदारुचेः

प्रवक्षये समादृसं जानयतु फलं विद्रुमलता |

न बिम्बं तद्बिम्बप्रतिफलनरागदारुनितम्

तुलमध्यरोधुम कथमिव विलाज्जेत कालया || 62 ||


स्मितज्योत्स्नजलं तव वदनचन्द्रस्य पिबतम्

चकोरनमासिदतिरसतया चंचुजदिमा |

अतस्ते सीतामसोराममृतलहरिमलरुचयः

पिबंती दान निशि निशि भृषम कंजिकाधिया || 63 ||


बेचैन पाथुर्गुणगणकथामरेदनजप

जपपुष्पच्चया तव जननी जिह्वा जयति स |

यदाग्रसिनायः स्फटिक दृष्टि

सरस्वत्य मूर्तिः परिणामति माणिक्यवपुषः || 64 ||


राणे जित्वा दैत्यानापहृतसिरास्त्रैः कवचभिः-

-र्निवृत्तैश्चन्दमशत्रिपुराहरनिर्माल्यविमुखैः |

विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः ससिविषादकर्पुरसाकालः

विलियान्थे मतस्तव वदनताम्बुलकबलः || 65 ||


विपंच्या घावति विकमपदाना पसुपते-

-स्त्वयारब्धे वक्तु चलितशिरसा साधुवचन |

तदीयर्मधुर्यैरपालपिथतान्त्रिकालारवम्

निज़ाम वीनं वाणी निचूलयति चोलेना निभृतम् || 66 ||


गिरीशेनोदास्तं मुहुराधारपणकुलतया |

कराग्राह्यं सम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरीसुते

कथंकराम ब्रूमस्तव चिबुकामौपम्यवरियम || 67 ||


भुजास्लेशानित्यं पुरदमयितुः कंटकवती

तव ग्रिव धत्ते मुखकमलनलाश्रियामियम |

स्वतः श्वेता कालगुरुबहुलजम्बलमालिना

मृणालिलालित्यं वहति यदाधो हरलातिका || 68 ||


गेल रेखास्टिस्रो एक कलाकार हैं

विवियनाधाप्रगुणगानम्क्याप्रतिभुवः |

विराजन्ते नानाविधमधुरार्गकरभूम्

त्रायणं ग्रामाणं स्थितियामासीमाना इव ते || 69 ||


मृणालीमृद्विणं तव भुजलातां चटस्रुणं

चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवः स्तुति वदनैः |

नखेभ्यः सन्त्रास्यांप्रथममथनदण्डकारिपो-

-श्चाथुर्नं शीर्षणं समामाभ्याहस्तर्पणधिया || 70 ||


नखनामुद्योतैरनवनालीनरागम विहसतम्

कारणं ते कांतिम कथय कथयमह कथमुमे |

कायाचिद्व संयम भजतु कालया हन्त कमलम्

यदि क्रीडालक्ष्मिचरन्तललक्षरासचनम् || 71 ||


समं देवि स्कंदद्विपवदनापीतं स्थानयुगा

तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखम् |

यदालोक्यशंकाकुलितहृदयो हसाजनकः

स्वकुम्भौ हेरम्भः परिमृसति हस्तेन झड़िति || 72 ||


अमू ते वक्षोजवमृत्रसमानिक्यकुटुपौ

न दुकसपंडो नागपतिपतके मनसि नः |

पिबन्तौ तौ यस्मादविदितवधुसंगारसिकौ

कुमारवद्यपि द्विरदवदनक्रौंचदलनौ || 73 ||


वाहत्यम्बा स्तम्बरमदनुजाकुम्भप्रकृतिभिः

समारब्धाम मुक्तामनिभिरामलम् हरलाथिकम् |

कुचभोगो बिम्बधाररुचिभिरन्तः सबलितम्

प्रतापव्यमिश्रं पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते || 74 ||


तव स्तन्यं मन्ये धरणीधराकन्ये हृदयतः

पयःपरवरः परिवहति सारस्वतमिव |

कृपया द्रविड़ शिशुरस्वद्या तव य- को अपनाएं।

-तकविणं प्रौधनमजानि कामनीयः कवित || 75 ||


कराग्रेन स्पृष्टं तुहिनागिरिना वत्सलाथया


परजेतुम रुद्रं द्विगुणसारगर्भौ गिरिसुते

निषंगौ जंघे ते विषमविशिखो बधमकृता |

यदग्रे दश्यते दशरफलाः पदयुगलि-

-नखग्रच्छदमनः सुरामकुटासनाइकनिसितः || 83 ||


श्रुतिनं मूर्धनो दधाति तव यौ सेकरतया

ममपयेतौ मतः शिरसि दयाय धेहि चरणौ |

यओह पद्यं पथः पशुपतिजातजुताथतिनि

योर्लक्षलक्ष्मिरारारुणाहरिचूड़ामणिरुचिः || 84 ||


नमोवकम ब्रुमो नयनरामणेयाय पदयो-

-स्तवस्मै द्वन्द्वय स्फुतरुचिरासलक्तकवते |

यदाभिहन्नाया चेतना परम ईर्ष्यालु है

पशुनामीशानः प्रमादावनकमकेलितरवे || 85 ||


मृषा कृत्वा गोत्रस्खलानमथ वैलाक्षायनमितम्

ललाते भरतरं चरणकमले तदयति ते |

चिरादन्तःशल्यं दहनकृतमुनमुनमुलितवता

तुलकोटिक्वनैह किलिकिलिटामिश्नारिपुना || 86 ||


हिमनिहन्थव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ

निशायं निद्रां निशि चरमभागे च विषादौ |

वरं लक्ष्मी पत्रं श्रीमतीसृजन्तौ समयिनम्

सरोजं त्वत्पादौ जननि जायतश्चित्रमिहा किम् || 87 ||


पदं ते कीर्तिनां प्रपदंपादं देवि विपदं

कथा नीतम सदभिः कथाकामथिकरपरतुलम् |

कथ वा बहुभ्यमुपायमनकाले पुरभिदा

यदादाय न्यास्तं दृषादि दयामानेन मनसा || 88 ||


नखैर्नकास्त्रिनं कराकमलासंकोचासाशिभि-

-स्त्रुणं दिव्यं हसता इव ते चण्डी चरणौ |

फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकारग्रेण दत्तम्

दारिद्रेभ्यो भद्रं श्रियामनिसमह्नाय ददातौ || 89 ||


ददाने दीनेभ्यः श्रीमनिसमाशानसादृसी-

-ममंदं सौन्दर्यप्रकरंकरणं विकीरति |

तवस्मिनमन्दरस्तबकासुभगे यतु चरणे

निमज्जनमज्जीवः करणाचरणः शतचरणथम् || 90 ||


पदन्यासकृदपरिचयामिवरबधुमानसः

स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहाति |

अतस्तेषाम् शिक्षाम् सुभगामणिमंजीरारणिता-

-छलादचक्षणं चरणकमलं चारुचरत् || 91 ||


हरक्रोधज्वालावलभिरावलीधेन वपुषा

गभीरे ते नाभिसरसि कृतसंगो मनसिजः |

समुत्स्थौ तस्मादाचलतनये धूमलतिका

जनस्तं जनिते तव जननि रोमावलिरिति || 76 ||


यदेथत्कालिंदितनुतरंगकृती शिवः

कृषे मधे किञ्चिजनानि तव यद्भाति सुध्यम् |

विमर्ददान्योम कुच्चकलसयोरन्तरगतम्

तनुभूतं व्योम प्रविषादिव नाभिं कुहारिणीम् || 77 ||


शिष्टो गंगावर्तः स्थानमुकुलरोमावलिलतः-

-कलावलं कुंडं कुसुमसारतेजोहुतभुजः |

राथरलिलागरं किमापि तव नाभिर्गिरिसुथे

बिलद्वारं सिद्देरगिरिसनायनं विजयते || 78 ||


निसर्गक्षिणस्य स्तनातात्भरेण क्लैमजुशो

नामंमूर्तर्नरीतिलक सनकैस्त्रुत्यत इव |

चिरं ते मध्यस्य तृतिथतितिनितिरतुराना

समवस्थस्थेमनो भवतु कुसलम् शैलतनये || 79 ||


कुचौ सद्यः स्विद्यात्तत्तघितकौरपासभिदुरौ

कशान्तौ डोरमुले कनककलाशभौ कलैता |

तव त्रातुम भंगदलमिति वलग्नं तनुभुव

त्रिधा नाधं देवि त्रिवलि लवलिवल्लीभिरिव || 80 ||


गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निज़ा-

-न्निताम्बदाच्छिद्या त्वै हरणरूपेण निदधे |

अतातसे विस्टिर्नो गुरुरायमशेषम् वसुमतिम

नितम्बप्राग्भारः स्थिरयति लघुत्वं नयति च || 81 ||


करिन्द्रनं सुन्दकनककदलि कन्दपतलि-

-मुभाभ्यामुरुभ्यामबुह्यमपि निर्जित्य भवति |

सुवृताभ्यं पतुः प्राणथिकाथिनाभ्यं गिरीसुते

विधिग्ने जानुभ्यं विबुधकारिकुम्भद्वयमसि || 82 ||


गतस्ते मन्चत्वं द्रुहिनाहरिरुद्रेश्वरभृतः

शिवः स्वच्छयाघातितकपतप्रच्छदपतः |

त्वदीयं भसं प्रतिफलनरागरुणतया

सल्ली श्रृंगको रस इव दृश्यम दोग्धि कुथुकम || 92 ||


यदि अरला केशेसु प्रकृति की तरह धीमा है

शिरीषभ चित्ते दृषदुपलशोभा कुचचते |

भृशं तन्वी मधे पृथुरुरसिजरोहमविषे

जगत्त्रातुं संभोर्जयति करुणा कचिदारुना || 93 ||


कलंकः कस्तूरी रजनिकराबिंबं जल

कलाभिः कर्पूरैरमरकटकरंदं निबिदितम् |

अतस्तवद्भोगेन नित्यं रिक्तं

विधिर्भुयो भूयो निबिदयति नूनं तव कृते || 94 ||


पुराथेरन्थापुरमसि ततस्थवकरणयोः

सपर्यमर्यदा तारालाकरणनमसुलभा |

तथा ह्येते नीतः सातमखामुखः सिद्धिमतुलम्

तव द्वारोपन्तस्तिथि भिरानीमध्यध्याभिरामः || 95 ||


कलात्रं वैधत्रं कथिकति भजन्ते न कवयः

श्रीओ देव्यः को वा न भवति पतिः कैरापि धनैः |

महादेव हित्वा तव सति सतिनामचरा

कुचाभ्यामसंगः कुरवकतारोराप्यसुलभः || 96 ||


गिरामहुरदेविम द्रुहिनागृहिणीमामागाविदो

हरेः पत्नीं पद्मं हरसहचरिमादृतनायम् |

तुरीय कपि त्वं दुर्धिगमनिहसीमामहिमा

महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्महिषी || 97 ||


कदा काले मतः कथय कलितलक्तकारसम्

पिबेयं विद्यार्थी तव चरणिर्नेजनजलम् |

प्रकृतिया मूकानमपि च कवितकर्णतया

कदा धत्ते वाणीमुक्कमलतांबूलरसथम् || 98 ||


सरस्वत्य लक्ष्म्य विधिहरिस्पत्नो विहारते

रतेह पतिव्रत्यं शांतिलयति रम्येन वपुषा |

चिरं जीवन्नेव क्षपितपसुपसाव्यतिकारः

परानन्दभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवन् || 99 ||


प्रदीपज्वलभिरदिवासकरनिराजनविधिः

सुधासुथेश्चन्द्रोपलजलालवैरघ्यराचना |

स्वकिय्यारम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम्

त्वदीयभिर्वग्भिस्तव जननी वाचं स्तुतिरीयम् || 100 ||


सौंदर्य लहरी (Soundarya Lahari Lyrics in English) - 


shivah shakti yukto yadi bhavati shaktih prabhaavitam

na chedevan devo na khalu kusalah spandithumapi |

atasthvamaaraadyan hariharavirinchadabhirapi

praanamatun stotun va khyaamakrtapunyah prabhaavati || 1 ||


tanyamasan pansum tav charanaapankeruhaabhaavam

virinchih sanchinvanavirachayati lokaanaavikalam |

vahatyenan shaurih taamapi sahasren shiraasam

harah sankshudyanan bhajati bhaseetodhulanavidhim || 2 ||


avidyaamanthastimirmihiradveepanagaree

jadaanan chaitanyastabakamakarandashrutijhaaree |

daaridrata chintaamanigunika janmajalaadhau

sanlagn damaastr muraaripuvaaraahasy bhavati || 3 ||


tvadanyah paanibhyabhyavarado daivatagan-

-stvamekan naivasi samarpanitavaaraabhityaabhinaay |

bhayatratum daatum phalamapi ch vaanchasamaadhikam

sharanye lokaanaan tav hi charanavev lakshyau || 4 ||


harishtvamaaraady pranatajanaasaubhaagyajananeem

pura naaree bhootva puraaripumaapi kshobhamanaayat |

smaraupi tvan natva ratinaayanalehyen vapusha

muninaamapayantah prabhaavati hi mohay mahat || 5 ||


dhanuh pushpan mauravi madhukarmyi panch vishaakha

vasantah samanto malayaamarudyodhanarathah |

tathaapayekah sarvan himagirisute kaamapi krpa-

-maapangate labdhva jagadidamanago vijayate || 6 ||


kvaantakaanchidama karikaalaabhakumbhasthaanatah

parikshan madhe parinatasaarachandravadana |

dhanurbaanaanpaasan shreenimaapi dadhaana karatalaih

purastaadastan nah puramithuraahopurushika || 7 ||


sudhaasindhormadhye suravetpivateeparivrtte

manidveepe nipopaavanavati chintaamanigrhe |

shivakaare manche paramashivaparyankanilaayam

bhajanti tvan dhanyah katichana chidaanandalaahaarim || 8 ||


maheem moolaadhaare kaamapi maanasake hutavaaham

raajyan svaadhishthaan hrdi marutmakshamupari |

manop brahmaadhye sakalaamapi hitva kulapatham

sahasrare padme sa rahasi paty vihaarase || 9 ||


sudhaadhareshenashcharanayugalantaravigalitaih

munga sinchanti punaraapi rasamnaayamahasa |

avapy svan bhoomim bhujangimaadhushtavalayam

svamaatmanan krtva svapishi kulakunde kuhaarinee || 10 ||


chaturbhih shreekaantaih shivayuvateebhih panchabhiraapi

pratyakshaabhih sambhornavaabhirapi moolaprakrtibih |

chatushchatrimsaadavasudakalashatrivalay-

-trirekhaabhih saradhan tav saarankonah parinatah || 11 ||


tvadeeyan saundaryan tuhinaagirikanye tulayitum

kaveendrah kalpante taamapi viranchipraabhrtayah |

yadalokautsukyadamaraalaana yaanti manasa

tapobhirdushaprapamaapi girisaayujayapaadavim || 12 ||


naran saarasan nayanaveerasan narasu jaadam

tavapanga mein patitamanudhaavanti shatah

glaadavenibandhah kuchchakalashavisrastasikaay

hattatrutyatkanchayo vigalitadukula yuvaayaamayah || 13 ||


khtau shatapanchaadavisamadhikaapanchasadudeke

hutaashe dvaadashashtishchaturdikapanchasaadanile |

divi dvihashtatrinshamanasi ch chatuhshaastiriti ye

mayukaasteshaamapyupari tav padamabujayugam || 14 ||


saraajajyotsnaashuddhan sasyutjataajutamakutam

vratastraansaphatikaghatikaaputsakaram |

sakrnn tva natva kathamiv satatan sannidaadhate

madhuksheeraadrakshamaadhurinah phanitayah || 15 ||


kaveendran chetahkamalaavanabalathaaparuchim

bhajante ye santah kathichidaarunaamev bhavatim |

viranchiprayasyaastraunaataarashrrngaaralaahari-

-gabhirabhirvagbhirviddhattti shatan raanamaami || 16 || 


savithreebhirvachan saseemaanisilaabhangaroochibhi-

-rvaashinyaadyabhistvan sah jananee sanchintayati yah |

sa karta kaavyenan bhavati mahatam bhangiruchibhi-

-rvachobhirvagdevivadankamalamodamadhurayah || 17 ||


tanuchchayaabhi ten yuvaataranisasharanibhi-

-radivan sarvamurvimaarunimani maignan smarati yah |

bhavantyaasy trasyaadvaanaharinasaleenayanah

sahorvasy vashyah kati kati na girvaanaaganikah || 18 ||


mukh bindun krtva kuchaayugamadhastasy tadaadho

haraardhan dhyaayedyo haramahishee te manmathakaalam |

sa sadyah krshn nayati vanita ityaatilagu

trilokimaapyashu brahmaayati ravindusthaanayugam || 19 ||


kiranathimaangebhyah kirananikurumbamrtarasam

hrdi tvamaadhatte himakarashilaamoortimiv yah |

sa saranan darpan samayati shakuntadhip iv

jvaraaplushtan kee drshti se sukhayati sudhaadharasiraya || 20 ||


tatillaakhatanaveem tapanasaashivaisvanaraamayim

nishnnan shannamapyupari kamalanan tav kaalam |

mahaapadmaatavyan mrditamaalaamayen manasa

mahantah pashyamato dadhaati paramahlaadalaahaarim || 21 ||


bhavaanee tvan daase maee vitaara drshtim sakaaruna-

-miti stotum vaanchankathayati bhavaanee tvamiti yah |

tadhaiv tvan tasmai dishasi nijasaayujyapaadavim

mukundabrahmendrasphutamakutaaniraajithapaadam || 22 ||


tvaya hrtva vaaman vaapuraaparitrpten manasa

shareer kriya sambhoraparamapi shanke hrtamabhoot |

yadetattvadrupan sakalamaarunabhan trinayanam

kuchaabhyamaanamran kutilasaasichudaalamakutam || 23 ||


jagatsute dhaata harivatee rudrah kaspayate

thirasakurvannetatsavamaapi vaapurisastirayati |

sadaapoorvah sarvan tatidaamanugrhnti ch shiv-

-stvajnamalambiya kshanaachalitayorbhrulatikaayoh || 24 ||


threyaanan devaanaan trigunajanitaanan tav shiv

bhavetpooja pooja tav charanayorya virachita |

tathaahi tvatpaadodavaahanamanipeethasy nikte

sthita hyete shasvaanmukulitakarottamasamaakutah || 25 ||


virinchih panchatvan vrajati hariraapnoti vikrtam

vinaasham keenaasho bhajati dhanado yaati vinaasham |

vitandri manhari vithiraapi samalitaadrsha

mahaasamhaare sminvihaarati sati tvatpatirasau || 26 ||


japo jalpah sakalamapi mudraaviraachana

gatih pradakshinyakramanmaasandyahutividhih |

praanamah sanvesha sukhamakhilamaatmadarpanadarsha

saparyaparyayastav bhavatu yanme vilaaseetam || 27 ||


sudhaamaapyasvadyan pratibhaayajaraamamrtyuhaarineem

vipadyante vishve vidhisaatamakhady divishadah |

karaalan yatkshvelan kabalitavatah kalakalaan

na sambhostanamulan tav jananee tatankamahima || 28 ||


mukut vairincham parihaar purah kaitabhabhidah

kathore koteire skhalaasi jahi jambareemakutam |

praanareshvateshu alaukikamupayatsy bhavane

bhaavasyabhyuthane tav parivaaroktirvijayate || 29 ||


svadehodbhootabhirghrnibhiraaneemaadyabhibhih

nishevye nitye tvamahaamiti sada bhaavayati yah |

kimaashchary tasy trinyaanasamrddhim trinay

mahaasanvartanirvirachayati niranjanavidhim || 30 ||


chatuhshashthy tantraih sakalamatisandhya bhuvanam

sthitastattatsadhiprasavaparantaraih pashupatih |

punastvannirbandhakhilaapurushaarthakaghatan-

-svatantran te tantran kshititalamavatitaradidam || 31 ||


shivah shaktih kaamah kshitirath ravih seetaakiranah

smaro hamsah sakraastaadanu ch paramaarahaarayah |

ami hrllaakhaabhistisarubhiravaasaneshu ghatita

bhajante varnaste tav jananee naamavaivatam || 32 ||


smaran yonin lakshmeen trteeyamidamadau tav mano-

-nirdhaayike nitye nirvadhimahaabhogarikaah |

bhajanti tvan chintaamanigunanibadkshaavalayah

shivagnau juhavantah surabhighrtadhaarahutisatah || 33 ||


shareer sambho sasimihiravakshoruhayug hai

tvaatmaanan manye bhagavatee navatmanamanaagam |

at: sheshah sheshitayaamabhyaasamataya

sthitah sambando van samarasaparaanandaparaayoh || 34 ||


manastv vyom tvma marudaasi marutsarathirasi

tvamapastvan bhoomistavai parinatayan na hi param |

tvamev svaatmanan vishvapusha ban jaata hai

chidaanandakaran shivayuvati bhaven bibreeshe || 35 ||


tavajnachakraastan tapaanaasaashikotidyutidharmam

paran shambhum vande parimilitaparasvam parachita |

yamaraadhyaanabhakty ravishashishuchinaamavishe

niraaloke ఽ loke nivaasati hi bhalokabhuvane || 36 ||


moolau te shuddhaspatikaavishaadan vyomajanakam

shivam seva deveemapi shivasamanavyavaasitam |

yoh kanty yantyah shashikiranasaroopyasharane-

-ravidhutaantardhvant vilaasati chakoriv jagati || 37 ||


samunamilatsamavitkamalaamakaraandaikaarasikam

bhaje hansavandavan kimaapi mahathan manasaacharam |

yadalpapaadashatadasagunitavidyaaparinti-

-ryadatt doshadgunamakhilamadbhyah pay iv || 38 ||


tav svaadhishthaay hutaavaahamadhishthaay nirtham

tamide samavartan jananee mahatin tan ch samayam |

lokaandhati mahati us par krodhit hain

dayaardr ya drshtih sisiramupachaaran rachayati || 39 ||


tattitvan saktya timiraaparipanthisaphuranaay

sphoorannaaratnaabharanaparindhendradhanusham |

tav shyaam meghan kaamapi manipooraksharanam

nisheve varshan haraamihirataaptan tribhuvanam || 40 ||


tavadhaare mule sa samay lasyaaparaay

navaatmaanan manye navarshamahataandavanaatam |

ubhaabhyametabhyamudayavidhimuddishy dayaya

sanaathabhyan jajne janakajananeemajjagadidam || 41 ||


gatiarmanikyatvan gaganamanibhi sandraghaatitam

kireetam te hyan himagirisute keertiyati yah |

sa nideyachaayachoornashabalan chandrashaklam

dhanuh shaunasirankamati na nibadhnati dishanaam || 42 ||


dhunathuthu dhvanitan nasthoolidhalitenadivaranam

ghanasnigdhasalakshanan chikuraanikurbam tav shive |

yadin sooryan sahamupalabdhun sumanaso

basantyasminmanye valamaathanaavativitaapinam || 43 ||


tanotu ksheman naastav vadanasaundaryalahari-

-parivahah srotahsaranirv seemantasaaraneeh |

vehanti sindooram prabalakaabaree bhaarateera-

-dvishan vrndairabandhirdheetamiv naveenarkakiranam || 44 ||


svaabhaavayaadaalika arlaabhaasaribhiralakaih

paritan te vaktran parihasati pankeruharuchim |

darsme yasmindashaanaruchikinjalakaruchire

sugandhau maadyanti smaradaahanachakshuramadhulih || 45 ||


lalataam laavanyadyutivalamabhati tav ya-

-dvadviteeyan tanmanye makutaaghaatitan chandrashakalam |

viparyasannyaasadubhyamapi sambhuya ch mithah

sudhalepasyutih parinmati rakhimaakarah || 46 ||


bhruvau bhugne kinchidabhuvanaabhayabhangavyaasaninee

tvadaye utsavebhyan madhukararuchibhyan dhrtagunam |

dhanurmanye savyetarakaaragrhitan rathipateh

darshane mushtau ch sthaagayati nigunaantaramume || 47 ||


ahah suthe savyan tav nayanamarkatamattay

trayan vaaman te srjati rajaneenaayakakathaay |

trteeya te drshtidaaradaalitaahemambujaruchih

samadhatte saayan divaasanishyorantarachaarim || 48 ||


vishaala kalyaanee suputruchirodhy kuvalayah

krpaadharara kimaapi madhurabhogavaatika |

yadi aapane avantee ko dekha to aap jeet jaayenge

dhruvan tattannamavyaaharanayogy vijayate || 49 ||


kavinam ek prasang hai

katakshavyakshebhaamarakalaabhau karnayugalam |

amunchantau drshtva tav navarasaasvatarala-

-vasuyasansargadalikaanaayanan kinchidrunan || 50 ||


kutsanaapaara shive shraanakaradr aur any ka naam hai

sarosha gangaayan gireesacharite vismayavatee |

harahibyo bheeta saarasiruhasaubhaagyajaanaani

sakhishu smera te maee jananee drshtih sakaaruna || 51 ||


gate karnabhairan garuta iv pakshmani dadhaati

puran bhetuschittaprasamaarasavidvaanaphale |

ime utsave gotradharaapatikulottamasakalike

tvakarnakrshtasamaarasaraavilaasan kaalayatah || 52 ||


vibhaktatrivaarnyan vyatikrtilalanjanataya

vibhaati tvannetratritayaamidaamishaanadaayite |

devendruhinaaharirudranupaarth dvaara punah nirmit-

-nrjah sattvan bibhrattam iti gunanan trayamiv || 53 ||


pavitrakartum nah pashupatiparaadhinaahrdaye

dayaamitrainetrairunadhavalashyaamaruchibhih |

naadah shono ganga tapaanaatanayeti dhruvam

triyeyaanan teerthaanaamupanaayasi sambhedamanaagham || 54 ||


nimeshonameshaabhyan pralayamudaayam yaati jagati

tavetyaahu santo dharaneedharaanyaatanaye |

tvadunameshajjatan jagatidamasheshan pralayatah

paritraatum sanke parihartanimeshaastav drshtaantah || 55 ||


tvaparne karnejapanaayanapaishunyachachita

nilayante to niyatayemaanimeh yaatraaikaah |

ayan ch shreerbadchchhadaputakavatan kuvalayam

jahaanti pratyushe nishi ch vighaatay pravisati || 56 ||


drshta drgheeyasy daaraadalitanilotpaalaruch

deviyaansan deenan chitraay krpaay mamaapi shive |

anenayan dhanyo bhavati na ch te harmiyaata

vane va harmaye va samaakaranipato himakaarah || 57 ||


lan te paliyugalamagarajanyaatan araye

na keshamaadhatte kusumasaarakodandakutum |

tirascheno yaatra shravanapathamullanghy vilaasa-

-nnapangavyaasango dishti sarasandhaanaadhishaanam || 58 ||


sphooradgandabhogapratilitaatankakaayugalam

chatushchakran manye tav mukhamidan manmathaartham | [aanand]

yamaruhy druhatyavaaneethamarakenducharanam

mahaaveer marah pramathaapathe sajjitavathe || 59 ||


sarasvatyah suktimrtalaharikaushalaharih

pibantyah sarvaani shravanaskoolakaabhyaamaveeralam |

chamatkaarasalaghachalitasirasah kundalagaano

gyaatkaristraih prativachanamaachastav iv te || 60 ||


asau naasaavansastuhinaagirivansadhvajaapati

tvadeo nediyah phalatu phalamasmaakamuchitam |

vahatyantaramuktah sisiraakanisaavagalitam

samrddhy yattasan bahirapi ch muktamanidharah || 61 ||


praakrtya raktayastav sudaati dantachadaarucheh

pravakshaye samaadrsan jaanayatu phalan vidroomalata |

na bimban tadbimbapratiphalanaraagadaarunitam

tulamadhyarodhum kathamiv vilaajajet kaalaya || 62 ||


smitjyotsnajalan tav vadanachandrasy pibatam

chakoranamaasidatirasataya chanchujadima |

ataste seetaamasoraamamrtalaharimalaruchayah

pibantee daan nishi nishi bhrsham kanjikaadhiya || 63 ||


esosiet paathuragunaganakathaamaredanajap

japapushpachchaya tav jananee jihva jayati sa |

yadaagrasinaayah sphatik drshti

sarasvaty moortih parinaamati maanikyavapushah || 64 ||


raane jitva daityaanaapahrtasiraastraih kavachabhih-

-rnivrttashchachandramashatripuraaharanirmaalyavimukhaih |

vishaakhendropendraayah sasivishadkarapurasaakaalah

viliyanthe matastav vadantaambulakabalah || 65 ||


vipanchya rathati vikamapadaana pasupate-

-stvayaarbdhe vaktu chalitashirasa saadhuvachan |

tadeeyarmadhuryaipaalapitaantrikaalaaravam

nizaam veenan vaanee nichulayati cholena nibhrtam || 66 ||


girishenodaastan muhuraadaarapaanakultay |

karaagrhen samabhormukshamukuravartan girisute

katukkam purumppu chukkumupumuviyu || 67 ||


bhujaasaleshaanityan poornamaayitu kantakavatee

tav griv dhatte mukhakamalaanalaashreemiyam |

svaavat shveta kaalagurubulajambalamaalina

mrnaalilaalityan vahati yadaadho haralaatika || 68 ||


gel rekhastisro ek kalaakaar hain

viviyanaadhaapragugaanamakyapratibhuvah |

viraajante naanaavidhamudvargakarabum

trayanaam graamaanan sityaamaaseemaana iv te || 69 ||


marinaimurtivin tav bhujalaataan chatshrunam

chaturbhih surasibhaah suti vadanaah |

naakhebyah santraasyaanaprathamamaghanadandakaaripo-

-shchaathuraanan tapanan samaamaabhyahastrapandhiya || 70 ||


nakhnamudyotairanavannaleenaraagam vihasatm

kaaranan te kaantim kathay kathayamah kathamume |

kaayaachidv smity bhajatu kaalaya hant kamalam

yadi krshnalakshmichaarantalaksharaashchanam || 71 ||


saman devee sakandadveepavadanaapeetan sthaanayuga

tvedan na prashnan haratu senaatan prasannamukam |

yadaalokyashankaakulitahardayo hasaajaanakah

svakumbhau herambha parimrsati hasten jaditi || 72 ||


amu te vaksojavamrtrasamaanikyakutupau

na dukasapando naagapatipatake manasi nah |

pibantau tau yasmaadviditavadhusangaarasikau

mobail phon nambar || 73 ||


vahatyamba stambharmadanujaakumbapraktibhih

samaarbdham muktaamaniviraamalam haralaathikam |

kuchabhogo bimbadhaaruchibhirantah sabalitam

prataapavaayamishran puradamayituh keertimiv te || 74 ||


tav sannyaan manyan daranidraakanya harditah

payahparavarah parivahati saarasvatamiv |

krpaya dravid shishurasavaady tav ya ko apanaayen-

-takavinaam prudhanamajaani kaamanih kavit || 75 ||


harakrodhajvaalaavalabhiraavalidheen vapusha

gabahire te navisarasi kratsango manasijah |

samutsthau tasmaadaachalataane dhoomalatika

jaanastan janite tav janani romaavaliriti || 76 ||


yadethakaalinditanutrangakrty shivah

kinchijaanee tav yadabati sudhyam |

vimaardaanyom kuchchaachalasorantaargatam

tanubhutan vyom pravishaadiv naabhin kuhaarinim || 77 ||


shishto gangaavartah sthaanamukularomaavalilah-

-kalaavalan kundan kusumasaratejohutahbhu:

raatheralilaagaran kimaapi tav naabhirigirisuthe

bhavanadvaaran siddargirisnaayanan vijyate || 78 ||


nirshaakkishsai attaittatturai chaimumuchchum 

mobail phon nambar |

chiran te madyasy trteeyatinitirturaana

samavasthasthemano bhavut kusalam sheetalane || 79 ||


kuchau sadyah svavidyaattagitakorapaasaabhidudvaru

kashantu doramule kanakakalaashabhoo kalata |

tav taratum bhangadalamiti valagan tanubhuv

tridha naadan devi trivali lavalilibiriv || 80 ||


gurutvan vistaaran kshitidhaarapatih paarvatee niza-

-nnitaambadachchidya tvai haranaroopen nidadhe |

atatse vistirno gururaayamashesham vasumatim

nitampraagvaarah satyayati lugatvan nayati ch || 81 ||


karindranan sundakanakakadali kaandapatali-

-mubhaabhyamurubhyaamabhuhyampi nirjity bhavati |

suvrtaabhyan patuh praanikaathinaabhyan girisute

vidhigne jaanubhyan vibudhakaarikumbadvayamasi || 82 ||


kaaraagaren svrshtan tuhinaagirina vatsalaathaya


parajetum rudran dvigunasaaragarbhu girisute

shishagau jaange te vishamavishikho badhamakrta |

yadagre dashyate daasraphalaah padayuglee-

-nakhagrachchhadamanah suraamakutaasanaikanasitah || 83 ||


shrutinaam moordhano dadhaati tav yoo sekarataaya

mamapayetu maatah shirasi dayaay dhehi chaarnu |

yohyan pathah pushpitajaatajutaathini

yolakshalakshmiraarunaaharichoodaamaaniruchih || 84 ||


namovhakan brumo nayanaraamaneyaay padyo-

-stvasmaay dvalkaay stuturuchiraasalaktakavate |

yadaavihannaaya chetana sabase eershyaalu hai

pusunaamishaanah pramaadaavanakamakelitrav || 85 ||


marsha kartu ஗tarshaallaanam vailaikkaayaimmatt m

chitradantahshalyan dahanakrtamunamunamulitvata

tulakotikvanaayah kilikilitaamishanaripuna || 86 ||


himanihantvyam himagirinivaasikachuturoo

nishyan nidraan nishi charmabhaage ch vishaadau |

varan lakshmee patraan smtisrjantu samaayinam

saarozan tvatpaadu jaani jaayatshchitramiha kim || 87 ||


paadan te keertinaan prapadampaadan devee vipadan

katha neetam sadaabhih kathaakaamathikaraparatulam |

kath va bahubhyamupaayamanaakaale puraabhida

yadaadaay nyaastan drshaadi dayaamaanen manasa || 88 ||


nakhairnakaastrinan karaakamalaasankochashashivi-

-strunan divyan hasata iv te chandee chaarnu |

phalaani susthebhyah kisalayakaaragren dattam

daaridarabhyo bhadran shreeyamanisamahanaay dadaatu || 89 ||


dadaane dinebhyah shreemanismashaanasaadrsi-

-mamanden sudyaartaprakaranan vikeerati |

tavasminamandarastabakaasubhage yutu charane

nimajjanamajjeevah karnaacharanah shachcharanatham || 90 ||


padyaskridaparichayamivarabadhumaanasah

shaklaantaste khelan bhavanakalahans na jahaati |

etasteshaam shikshaam shubhagamanimaanajiraaranita-

-chalaadachakshan charanakamalam chaarucharat || 91 ||


gataaste manchatvan druhinaaharirudreshvarabhavrt:

shivah suchyagatitakapataprachchhadapatah |

nateejatan,

sallee shrungako ras iv dvum dogadhi kuthukam || 92 ||


yadi arala keshesu prakrti kee bhaanti dheemee hai

shireeshabh chitte drshtupalashobh kuchachate |

aur bhee bahut kuchh

jagattaratun samabhorajayati karuna kachchidaaruna || 93 ||


kaalankah kastooree rajanikaraabimban jal

kalaabhih karpuraaraamarkatakrandan nibiditam |

etasvadvabhogen nityan vikshaan

vidhirbhuyo bhooyo nibidayati nunan tav krate || 94 ||


puratheranthaapuramasi tatsthvakaaranoh

saparyamaryada taaraalaakaranamasulabha |

aur

tav dvaaropantasthiti bhiraaneemadhyadhyaabhiraamah || 95 ||


kaalaatran vidhitran kaatiti bhajante na kavayah

shreeya devah ko va na bhavati patih kaaraapi dhanaih |

mahaadev hitva tav sati satinaamachara

kuchaabhyamasangah kuravakataaropyasulabhah || 96 ||


giraamahurdevim druhinaagrahineemaamaagvido

hareh patneen padman harasahachareemaadatanayaam |

tureey kapi tvan durdhigaamaanihaseemaamaamahima

mahaamaaya vishvan brahmaayasee paramabrahmahishee || 97 ||


kada kaale matah satyaay kalitalaktakaarasam

pibeyan vidyaarth tav charananirnejanajalam |

prakrtiya mukaamapi ch kaavyakaartaaya

kada dhatte vaanimuktakamalataamboolarasaatham || 98 ||


sarasvaty lakshmy vidhiharispatano vihaarate

rateh pativratyan shaantilayati ramen vapusha |

chiran jeevanev kshapitapasapasvayatikaarah

paraanandabhikhyan rasayati rasan tvadbhajanan || 99 ||


pradeepajvalabhirdivaasakarniraajanavidhi

sudhaasutheshachandropalajalaalavairghyarachana |

svakiyaarambhobhih salilanidhisuhityakaranam

tvadeeyabhirvagavashvistv jananee vachan stutireeyam || 100 ||

Ads Area