Type Here to Get Search Results !

नाम रामायणम (Nama Ramayanam Lyrics in Hindi) - Naam Ramayan - Bhaktilok

 
नाम रामायणम (Nama Ramayanam Lyrics in Hindi) - Naam Ramayan - Bhaktilok

नाम रामायणम (Nama Ramayanam Lyrics in Hindi) - 


|| जय श्री राम ||

श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे |

सहस्र नाम तत् तुल्यं श्री राम नाम मनोरमे ||


|| बाला कांडा ||

शुद्ध ब्रह्म पराथपरा राम

कालात्मक परमेश्वर राम


शेष थल्प सुख निद्रिथ राम

ब्रह्माद्यमार प्रार्थिता राम


चन्द्र किराना कुल मंदाना रामा

श्रीमद् दशरथ नन्दन राम


कौशल्या सुखा वर्धन राम

विश्वामित्र प्रियधन राम


घोरा टाटाका घटका रामा

मारीचादिनी पताका रामा


कौशिक मुख संरक्षक राम

श्रीमद् अहलयोद्धारक राम


गौतम मुनि संपूजिता राम

सुरमुनि वरगण संस्तुता रामा


नाविका धविता मृदुपद रामा

मिथिला पुराजन मोधक राम


विदेह मानस रंजक राम

त्रयंबक कारमुख भंजक राम


सितारपिटावर मलिका राम

कृत वैवाहिका कौतुक राम


भार्गव दर्प विनाशक राम

श्रीमद् अयोध्या पालक राम | 22 |


राम राम जय राजा राम

राम राम जय सीता राम


|| अयोध्या कांड ||

अग्निथा गुण गण भूषित राम

अवनि तनय कामिथ राम


राकाचन्द्र समानन राम

पितृ वाक्याश्रित कानन राम


प्रिया गुहा विनिवेदितपाद राम

तत् क्षालिता निज मृदुपद राम


भारद्वाज मुख नन्दक राम

चित्रा कुटाद्रि निकेतन राम


दशरथ संतता चिन्तिता राम

कैकेयी तनयार्तिता रामा

विरचिता निज पितृ कर्मका राम

भरतर्पिता निज पादुका राम | 34 |


राम राम जय राजा राम

राम राम जय सीता राम


|| अरण्य काण्ड ||

दंडकवन जन पावन राम

दुष्टा विराध विनाशन रामा


शरभंग सुतीक्ष्णार्चिता रामा

अगस्त्यानुग्रह वर्धिता राम


गृध्रधिपा समसेविता राम

पंचवति तत् सुस्थिता रामा


शूर्पणखार्ति विधायक राम

खरा धुषाण मुख सुधाका रामा


सीताप्रिय हरिणानुगा राम

मारीचार्ति कृतसुगा रामा

विनष्ट सितनवेसाका राम

गृध्राधिपा गति दायक राम


सबरी दत्त फलसाना राम

कबंध बाहु छेदना रामा | 48 |


राम राम जय राजा राम

राम राम जय सीता राम


|| किष्किंधा काण्ड ||

हनुमत सीविथा निज पद राम

नट सुग्रीव भिश्तदा राम


गर्वित वालि संहारक राम

वानर दूत प्रेषक राम


हितकर लक्ष्मण संयुत राम | 53 |

राम राम जय राजा राम

राम राम जय सीता राम


|| सुंदरकांडा ||

कपिवरा संतत संस्मृत राम

तद्गति विघ्न ध्वंसक रामा


सीताप्राण धारक राम

दुष्टा दशानन धुषित राम


शिस्ता हनुमादभुषित राम

सीता वेदिथ काकावना राम


कृत चूदामणि दर्शन राम

कपिवरा वचनवासिता राम | 61 |

राम राम जय राजा राम

राम राम जय सीता राम


|| युद्ध काण्ड ||

रावण निधन प्रस्थिता राम

वानर सैन्य समावृत्त रामा


शुषिता सारिधि शरथिता रामा

विभीषणाभय दायक राम


पर्वत सीतु निबन्धक राम

कुम्भकर्ण सिरसचीडका राम


राक्षस संग विमर्धक राम

अहिमाहि रावण चरण राम


समरथ दस मुख रावण राम

विधि भव मुख सुरा संस्तुता रामा


खस्थिता दशरथ विक्षित राम

सीता दर्शन मोदिता राम


अभिसिक्त विभीषणानत राम

पुष्पक याना-रोहाना राम


भारद्वाज भिनिशेवना राम

भरत प्राण प्रियकर राम


सकीथ पुरी भूषण राम

सकला स्विया समानथा रामा


रत्नाला शतपीठस्थिता राम

पट्टाभिषेकलंकृत राम


पार्थिव खुला सम्मनिथा राम

विभीषणारपिता रंगक राम

किशा कुलानुग्रहकार राम

सकल जीव रक्षक राम


समस्त लोकाधारक राम | 86 |


राम राम जय राजा राम

राम राम जय सीता राम


|| उत्तर काण्ड ||

अगस्त्य मुनिगण संस्तुता राम

विश्रुता दशाकंथोद्भव राम


सीतालिंगानां निर्वृत्त राम

नीति सुरक्षित जनपद रामा


विपिनत्यजिथा जनकजा राम

करिताला वाणासुर वध राम


स्वार्गाता शंभुखा संस्तुथा रामा

स्वातन्या कुशला वनन्दिता रामा


अश्वमीधक्रतु दीक्षित राम

काला वेदिथ सुरपद राम


अयोध्याका जन मुक्तिदा राम

विधिमुख विबुधननदख राम


तेजोमय निज रूपक राम

संसृति बंध विमूचक राम


धर्मस्थापना तत्पर राम

भक्तिपरायण मुक्तिदा राम


सर्व चराचर पालक राम

सर्व भावमय वरका राम

वैकुंठालय संस्थिता राम

नित्यानंद पदस्थिता राम | 106 |


राम राम जय राजा राम

राम राम जय सीता राम || 108 ||


|| मंगलम ||

भयहारा मंगला दशरथ राम

जय जय मंगला सीता राम

मंगलकारा जय मंगल राम

संगथा शुभ विभावोदय राम

आनंदमृत वर्षक राम

आश्रितवत्सल जया जया राम

रघुपति राघव राजा राम

पतितपावन सीता राम

इति श्री नाम रामायणम् सम्पूर्णम् ||


नाम रामायणम (Nama Ramayanam Lyrics in Hindi) - 


|| JAI SRI RAM ||

Sri Rama Raama Ramethi Rame Raame Manoramee |

Sahasra Nama Tat tulyam Sri Rama Nama Manorame ||


|| Bala Kanda ||

Suddha Brahma Parathpara Rama

Kalaathmaka Parameswara Rama


Sesha Thalpa Sukha Nidritha Rama

Brahmadyamara Prarthita Rama


Chandra Kirana Kula Mandana Rama

Srimad Dasaratha Nandhana Rama


Kausalya Sukha Vardhana Rama

Vishwamitra Priyadhana Rama


Ghora Tataka Ghataka Rama

Maarichadini Paataka Rama


Kaushika Mukha Samrakshaka Rama

Srimad Ahalyoddharaka Rama


Gauthama Muni Sampujita Rama

Suramuni Varagana Samstuta Rama


Navika Dhavita Mrudupada Rama

Mithila Purajana Modhaka Rama


Videha Maanasa Ranjaka Rama

Trayambaka Kaarmukha Bhanjaka Rama


Sitarpitavara Malika Rama

Kruta Vaivaahika Kautuka Rama


Bhargava Darpa Vinaasaka Rama

Srimad Ayodhya Paalaka Rama | 22 |


Rama Rama Jaya Raja Rama

Rama Rama Jaya Sita Rama


|| Ayodhya Kanda ||


Aganitha Guna Gana Bhushita Rama

Avani Tanayaa kaamitha Rama


Raakaachandra Samaanana Rama

Pithru Vaakyaasrita kaanana Rama


Priya Guha Viniveeditapada Rama

Tat Kshaalita Nija Mrdupada Rama


Bharadvaaja Mukhaa Nandaka Rama

Chitra Kuutaadri Nikeetana Rama


Dasaratha Santata Chintita Rama

Kaikeeyii Tanayaartita Rama

Virachita Nija Pitri Karmaka Rama

Bhaarathaarpita Nija Paduka Rama | 34 |


Rama Rama Jaya Raja Rama

Rama Rama Jaya Sita Rama


|| Aranya Kanda ||

Dandakavana Jana Paavana Rama

Dushta Viraadha Vinaasaana Rama


Shara Bhanga Sutikshnarchita Rama

Agastyanugraha Vardhita Rama


Gridhradhipa Samsevita Rama

Panchavathi Tata Susthita Rama


Shurpanakhaarti Vidhaayaka Rama

Khara Dhushana Mukha Sudhaka Rama


Sitaapriya Harinaanuga Rama

Marichaarti Krtaasugaa Rama

Vinashta Sitanvesaka Rama

Gridhraadhipa Gati Daayaka Rama


Sabari Datta Phalaasana Rama

Kabandha Bahu Cheedhana Rama | 48 |


Rama Rama Jaya Raja Rama

Rama Rama Jaya Sita Rama


|| Kishkinda Kanda ||

Hanumat Seevitha Nija Pada Rama

Nata Sugriva Bhishtada Rama


Garvitha Vaali Samharaka Rama

Vaanara Duta Preeshaka Rama


Hithakara Lakshmana Samyuta Rama | 53 |

Rama Rama Jaya Raja Rama

Rama Rama Jaya Sita Rama


|| Sundara Kanda ||

Kapivara Santata Samsmrita Rama

Tadgathi Vighna Dhvamsaka Rama


Sitaapraanaa dhaaraka Rama

Dushta Dasaanana Dhuushita Rama


Shista Hanuumaadbhuushita Rama

Sitaa Vedhitha Kaakaavana Rama


Krutha Chuudaamani Darshana Rama

Kapivara Vachanasvaasita Rama | 61 |

Rama Rama Jaya Raja Rama

Rama Rama Jaya Sita Rama


|| Yuddha kanda ||

Ravana Nidhana Prasthita Rama

Vaanara Sainya Samaavrutha Rama


Shooshita Saridhii Shaarthita Rama

Vibhishanaabhaya Daayaka Rama


Parvatha Seetu Nibandhaka Rama

KumbhaKarna Sirascheedaka Rama


Rakshasa Sanga Vimardhaka Rama

Ahimahi Ravana chaarana Rama


Samhrtha Dasa Mukha Ravana Rama

Vidhi Bhava Mukha Sura Samsthuta Rama


Khasthita Dasaratha Vikshita Rama

Sitaa Darshana Modita Rama


Abhisiktha Vibhiishananata Rama

Puspaka Yaanaa-Rohana Rama


Bharadvaajaa Bhinishevana Rama

Bharatha Praana Priyakara Rama


Saakeetha Puri Bhuushana Rama

Sakala Swiiya Samaanatha Rama


Ratnala Satpithasthita Rama

Pattabhishekalankrita Rama


Paarthiva khula sammaanitha Rama

Vibhiishanaarpitha Rangaka Rama

kisha Kulaanugrahakara Rama

Sakala Jeeva Samrakshaka Rama


Samastha lokaadhaaraka Rama | 86 |


Rama Rama Jaya Raja Rama

Rama Rama Jaya Sita Rama


|| Uttara Kanda ||

Agastya Munigana Samstuta Rama

Vishruta Dashakanthodbhava Rama


Sitalingana Nirvritha Rama

Nithi Surakshita Janapada Rama


Vipinatyajitha Janakaja Rama

Kaaritala Vanasura Vadha Rama


Swarghata shambukha Samstutha Rama

Swatanaya Kushala Vananditha Rama


Ashwameedhakratu Deekshita Rama

Kaalaa Veditha Surapada Rama


Ayodhyaka Jana Mukthida Rama

Vidhimukha Vibudhaanandakha Rama


Tejomaya Nija Rupaka Rama

Samsriti Bandha Vimoochaka Rama


Dharmasthaapana Tatpara Rama

Bhakthiparaayana Muktida Rama


Sarwa Charaachara Paalaka Rama

Sarwa Bhavaamaya Vaaraka Rama

Vaikunthaalaya Samsthita Rama

Nithyaananda Padasthita Rama | 106 |


Rama Rama Jaya Raja Rama

Rama Rama Jaya Sita Rama || 108 ||


|| Mangalam ||

Bhayahara Mangala Dasaratha Rama

Jaya Jaya Mangala Sita Rama

Mangalakara Jaya Mangala Rama

Sangatha Subha Vibhavodaya Rama

Anandamrutha Varshaka Rama

Asritavatsala Jaya Jaya Rama

Raghupati Raghava Raja Rama

Patitapavana Sita Rama

Ithi Sri Nama Ramayanam Sampurnam ||


Ads Area