Type Here to Get Search Results !

नागुमोमु गणलेनि (Nagumomu Ganaleni Lyrics in Hindi) - Nagumomu Ganaleni Thyagaraja Rama Navami - Bhaktilok

 

नागुमोमु गणलेनि (Nagumomu Ganaleni Lyrics in Hindi) - 


|| पल्लवी ||

नागुमोमु गनालेनी नाजालि डेलिसी

नन्नू ब्रोवा रा राडा श्री रघुवरा! नी


|| अनुपल्लवी ||

नागराजधर! निदु परिवाररुलेला

ओगी बोधन जेसेवारालु गारे यातुलुंदादुरा नि


|| चरणम् ||

खगाराजु नियानातिविनी वेगा चानालेदो

गगनानीकिलागु बाहु दुरंबनि नादो

जगमेले परमात्मा! एवरिटो मोरालिडुडु

वागजुपगु तालनु नन्नेलुकोरा त्यागराजानुतानि


*** Singer - Sooryagayathri ***

Ads Area