Type Here to Get Search Results !

माँ दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र (Ma Durga Ka Shaktishaali Mantra Sanskrit Me) - Bhaktilok

माँ दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र (Ma Durga Ka Shaktishaali Mantra Sanskrit Me):-

माँ दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र (Ma Durga Ka Shaktishaali Mantra Sanskrit Me) - Bhaktilok


माँ दुर्गा का शक्तिशाली मंत्र (Ma Durga Ka Shaktishaali Mantra):-

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

 

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

 

 या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

 

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

 

 या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

 

 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

 

या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता,

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।
 

Ads Area