Type Here to Get Search Results !

श्री विष्णु सहस्रनामावलिः (Shri Vishnu Sahasranamavali Lyrics in Hindi) - Vishnu Sahastra Namavali Acharya Anand Pathak - Bhaktilok

 

श्री विष्णु सहस्रनामावलिः (Shri Vishnu Sahasranamavali Lyrics in Hindi) - 


ओम विश्वस्मै नमः ।

ओम विष्णवे नमः ।

ओम वषट्काराय नमः ।

ओम भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।

ओम भूतकृते नमः ।

ओम भूतभृते नमः ।

ओम भावाय नमः ।

ओम भूतात्मने नमः ।

ओम भूतभावनाय नमः ।

ओम पूतात्मने नमः । १० ॥


ओम परमात्मने नमः ।

ओम मुक्तानाम्परमगतये नमः ।

ओम अव्ययाय नमः ।

ओम पुरुषाय नमः ।

ओम साक्षिणे नमः ।

ओम क्षेत्रज्ञाय नमः ।

ओम अक्षराय नमः ।

ओम योगाय नमः ।

ओम योगविदांनेत्रे नमः ।

ओम प्रधानपुरुषेश्वराय नमः । २० ॥


ओम नारसिंहवपुषे नमः ।

ओम श्रीमते नमः ।

ओम केशवाय नमः ।

ओम पुरुषोत्तमाय नमः ।

ओम सर्वस्मै नमः ।

ओम शर्वाय नमः ।

ओम शिवाय नमः ।

ओम स्थाणवे नमः ।

ओम भूतादये नमः ।

ओम निधयेऽव्ययाय नमः । ३० ॥


ओम सम्भवाय नमः ।

ओम भावनाय नमः ।

ओम भर्त्रे नमः ।

ओम प्रभवाय नमः ।

ओम प्रभवे नमः ।

ओम ईश्वराय नमः ।

ओम स्वयम्भुवे नमः ।

ओम शम्भवे नमः ।

ओम आदित्याय नमः ।

ओम पुष्कराक्षाय नमः । ४० ॥


ओम महास्वनाय नमः ।

ओम अनादिनिधनाय नमः ।

ओम धात्रे नमः ।

ओम विधात्रे नमः ।

ओम धातुरुत्तमाय नमः ।

ओम अप्रमेयाय नमः ।

ओम हृषीकेशाय नमः ।

ओम पद्मनाभाय नमः ।

ओम अमरप्रभवे नमः ।

ओम विश्वकर्मणे नमः । ५० ॥


ओम मनवे नमः ।

ओम त्वष्ट्रे नमः ।

ओम स्थविष्ठाय नमः ।

ओम स्थविराय ध्रुवाय नमः ।

ओम अग्रह्याय नमः ।

ओम शाश्वताय नमः ।

ओम कृष्णाय नमः ।

ओम लोहिताक्षाय नमः ।

ओम प्रतर्दनाय नमः ।

ओम प्रभूताय नमः । ६० ॥


ओम त्रिककुब्धाम्ने नमः ।

ओम पवित्राय नमः ।

ओम मङ्गलाय परस्मै नमः ।

ओम ईशानाय नमः ।

ओम प्राणदाय नमः ।

ओम प्राणाय नमः ।

ओम ज्येष्ठाय नमः ।

ओम श्रेष्ठाय नमः ।

ओम प्रजापतये नमः ।

ओम हिरण्यगर्भाय नमः । ७० ॥


ओम भूगर्भाय नमः ।

ओम माधवाय नमः ।

ओम मधुसूदनाय नमः ।

ओम ईश्वराय नमः ।

ओम विक्रमिणे नमः ।

ओम धन्विने नमः ।

ओम मेधाविने नमः ।

ओम विक्रमाय नमः ।

ओम क्रमाय नमः ।

ओम अनुत्तमाय नमः । ८० ॥


ओम दुराधर्षाय नमः ।

ओम कृतज्ञाय नमः ।

ओम कृतये नमः ।

ओम आत्मवते नमः ।

ओम सुरेशाय नमः ।

ओम शरणाय नमः ।

ओम शर्मणे नमः ।

ओम विश्वरेतसे नमः ।

ओम प्रजाभवाय नमः ।

ओम अन्हे नमः । ९० ॥


ओम संवत्सराय नमः ।

ओम व्यालाय नमः ।

ओम प्रत्ययाय नमः ।

ओम सर्वदर्शनाय नमः ।

ओम अजाय नमः ।

ओम सर्वेश्वराय नमः ।

ओम सिद्धाय नमः ।

ओम सिद्धये नमः ।

ओम सर्वादये नमः ।

ओम अच्युताय नमः । १०० ॥


ओम वृषाकपये नमः ।

ओम अमेयात्मने नमः ।

ओम सर्वयोगविनिःसृताय नमः ।

ओम वसवे नमः ।

ओम वसुमनसे नमः ।

ओम सत्याय नमः ।

ओम समात्मने नमः ।

ओम सम्मिताय नमः ।

ओम समाय नमः ।

ओम अमोघाय नमः । ११० ॥


ओम पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

ओम वृषकर्मणे नमः ।

ओम वृषाकृतये नमः ।

ओम रुद्राय नमः ।

ओम बहुशिरसे नमः ।

ओम बभ्रवे नमः ।

ओम विश्वयोनये नमः ।

ओम शुचिश्रवसे नमः ।

ओम अमृताय नमः ।

ओम शाश्वतस्थाणवे नमः । १२० ॥


ओम वरारोहाय नमः ।

ओम महातपसे नमः ।

ओम सर्वगाय नमः ।

ओम सर्वविद्भानवे नमः ।

ओम विष्वक्सेनाय नमः ।

ओम जनार्दनाय नमः ।

ओम वेदाय नमः ।

ओम वेदविदे नमः ।

ओम अव्यङ्गाय नमः ।

ओम वेदाङ्गाय नमः । १३० ॥


ओम वेदविदे नमः ।

ओम कवये नमः ।

ओम लोकाध्यक्षाय नमः ।

ओम सुराध्यक्षाय नमः ।

ओम धर्माध्यक्षाय नमः ।

ओम कृताकृताय नमः ।

ओम चतुरात्मने नमः ।

ओम चतुर्व्यूहाय नमः ।

ओम चतुर्द्रम्ष्ट्राय नमः ।

ओम चतुर्भुजाय नमः । १४० ॥


ओम भ्राजिष्णवे नमः ।

ओम भोजनाय नमः ।

ओम भोक्त्रे नमः ।

ओम सहिष्णवे नमः ।

ओम जगदादिजाय नमः ।

ओम अनघाय नमः ।

ओम विजयाय नमः ।

ओम जेत्रे नमः । १५० ॥


ओम विश्वयोनये नमः ।

ओम पुनर्वसवे नमः ।

ओम उपेन्द्राय नमः ।

ओम वामनाय नमः ।

ओम प्रांशवे नमः ।

ओम अमोघाय नमः ।

ओम शुचये नमः ।

ओम उर्जिताय नमः ।

ओम अतीन्द्राय नमः ।

ओम सङ्ग्रहाय नमः ।

ओम सर्गाय नमः ।

ओम धृतात्मने नमः । १६० ॥


ओम नियमाय नमः ।

ओम यमाय नमः ।

ओम वेद्याय नमः ।

ओम वैद्याय नमः ।

ओम सदायोगिने नमः ।

ओम वीरघ्ने नमः ।

ओम माधवाय नमः ।

ओम मधवे नमः ।

ओम अतीन्द्रियाय नमः ।

ओम महामायाय नमः ।

ओम महोत्साहाय नमः ।

ओम महाबलाय नमः ।

ओम महाबुद्धये नमः ।

ओम महावीर्याय नमः ।

ओम महाशक्तये नमः ।

ओम महाद्युतये नमः ।

ओम अनिर्देश्यवपुषे नमः ।

ओम श्रीमते नमः ।

ओम अमेयात्मने नमः ।

ओम महाद्रिधृते नमः । १८० ॥


ओम महेश्वासाय नमः ।

ओम महीभर्त्रे नमः ।

ओम श्रीनिवासाय नमः ।

ओम सताङ्गतये नमः ।

ओम अनिरुद्धाय नमः ।

ओम सुरानन्दाय नमः ।

ओम गोविन्दाय नमः ।

ओम गोविदाम्पतये नमः ।

ओम मरीचये नमः ।

ओम दमनाय नमः ।

ओम हंसाय नमः ।

ओम सुपर्णाय नमः ।

ओम भुजगोत्तमाय नमः ।

ओम हिरण्यनाभाय नमः ।

ओम सुतपसे नमः ।

ओम पद्मनाभाय नमः ।

ओम प्रजापतये नमः ।

ओम अमृत्यवे नमः ।

ओम सर्वदृशे नमः ।

ओम सिंहाय नमः । २०० ॥


ओम सन्धात्रे नमः ।

ओम सन्धिमते नमः ।

ओम स्थिराय नमः ।

ओम अजाय नमः ।

ओम दुर्मर्षणाय नमः ।

ओम शास्त्रे नमः ।

ओम विश्रुतात्मने नमः ।

ओम सुरारिघ्ने नमः ।

ओम गुरुवे नमः ।

ओम गुरुतमाय नमः ।

ओम धाम्ने नमः ।

ओम सत्याय नमः ।

ओम सत्यपराक्रमाय नमः ।

ओम निमिषाय नमः ।

ओम अनिमिषाय नमः ।

ओम स्रग्वीणे नमः ।

ओम वाचस्पतये उदारधिये नमः ।

ओम अग्रण्ये नमः ।

ओम ग्रामण्ये नमः ।

ओम श्रीमते नमः । २२० ॥


ओम न्यायाय नमः ।

ओम नेत्रे नमः ।

ओम समीरणाय नमः ।

ओम सहस्रमूर्ध्ने नमः ।

ओम विश्वात्मने नमः ।

ओम सहस्राक्षाय नमः ।

ओम सहस्रपदे नमः ।

ओम आवर्तनाय नमः ।

ओम निवृत्तात्मने नमः ।

ओम संवृताय नमः ।

ओम सम्प्रमर्दनाय नमः ।

ओम अहःसंवर्तकाय नमः ।

ओम वह्नये नमः ।

ओम अनिलाय नमः ।

ओम धरणीधराय नमः ।

ओम सुप्रसादाय नमः ।

ओम प्रसन्नात्मने नमः ।

ओम विश्वधृषे नमः ।

ओम विश्वभुजे नमः ।

ओम विभवे नमः । २४० ॥


ओम सत्कर्त्रे नमः ।

ओम सत्कृताय नमः ।

ओम साधवे नमः ।

ओम जह्नवे नमः ।

ओम नारायणाय नमः ।

ओम नराय नमः ।

ओम असङ्ख्येयाय नमः ।

ओम अप्रमेयात्मने नमः ।

ओम विशिष्टाय नमः ।

ओम शिष्टकृते नमः ।

ओम शुचये नमः ।

ओम सिद्धार्थाय नमः ।

ओम सिद्धसङ्कल्पाय नमः ।

ओम सिद्धिदाय नमः ।

ओम सिद्धिसाधनाय नमः ।

ओम वृषाहिणे नमः ।

ओम वृषभाय नमः ।

ओम विष्णवे नमः ।

ओम वृषपर्वणे नमः ।

ओम वृषोदराय नमः । २६० ॥


ओम वर्धनाय नमः ।

ओम वर्धमानाय नमः ।

ओम विविक्ताय नमः ।

ओम श्रुतिसागराय नमः ।

ओम सुभुजाय नमः ।

ओम दुर्धराय नमः ।

ओम वाग्मिने नमः ।

ओम महेन्द्राय नमः ।

ओम वसुदाय नमः ।

ओम वसवे नमः । २७० ॥


ओम नैकरूपाय नमः ।

ओम बृहद्रूपाय नमः ।

ओम शिपिविष्टाय नमः ।

ओम प्रकाशनाय नमः ।

ओम ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः ।

ओम प्रकाशात्मने नमः ।

ओम प्रतापनाय नमः ।

ओम ऋद्धाय नमः ।

ओम स्पष्टाक्षराय नमः ।

ओम मन्त्राय नमः । २८० ॥


ओम चन्द्रांशवे नमः ।

ओम भास्करद्युतये नमः ।

ओम अमृतांशूद्भवाय नमः ।

ओम भानवे नमः ।

ओम शशिबिन्दवे नमः ।

ओम सुरेश्वराय नमः ।

ओम औषधाय नमः ।

ओम जगतस्सेतवे नमः ।

ओम सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ।

ओम भूतभव्यभवन्नाथाय नमः । २९० ॥


ओम पवनाय नमः ।

ओम पावनाय नमः ।

ओम अनलाय नमः ।

ओम कामघ्ने नमः ।

ओम कामकृते नमः ।

ओम कान्ताय नमः ।

ओम कामाय नमः ।

ओम कामप्रदाय नमः ।

ओम प्रभवे नमः ।

ओम युगादिकृते नमः । ३०० ॥


ओम युगावर्ताय नमः ।

ओम नैकमायाय नमः ।

ओम महाशनाय नमः ।

ओम अदृश्याय नमः ।

ओम व्यक्तरूपाय नमः ।

ओम सहस्रजिते नमः ।

ओम अनन्तजिते नमः ।

ओम इष्टाय नमः ।

ओम विशिष्टाय नमः ।

ओम शिष्टेष्टाय नमः । ३१० ॥


ओम शिखण्डिने नमः ।

ओम नहुषाय नमः ।

ओम वृषाय नमः ।

ओम क्रोधग्ने नमः ।

ओम क्रोधकृत्कर्त्रे नमः ।

ओम विश्वबाहवे नमः ।

ओम महीधराय नमः ।

ओम अच्युताय नमः ।

ओम प्रथिताय नमः ।

ओम प्राणाय नमः । ३२० ॥


ओम प्राणदाय नमः ।

ओम वासवानुजाय नमः ।

ओम अपांनिधये नमः ।

ओम अधिष्ठानाय नमः ।

ओम अप्रमत्ताय नमः ।

ओम प्रतिष्ठिताय नमः ।

ओम स्कन्दाय नमः ।

ओम स्कन्दधराय नमः ।

ओम धुर्याय नमः ।

ओम वरदाय नमः ।

ओम वायुवाहनाय नमः ।

ओम वासुदेवाय नमः ।

ओम बृहद्भानवे नमः ।

ओम आदिदेवाय नमः ।

ओम पुरन्दराय नमः ।

ओम अशोकाय नमः ।

ओम तारणाय नमः ।

ओम ताराय नमः ।

ओम शूराय नमः ।

ओम शौरये नमः । ३४० ॥


ओम जनेश्वराय नमः ।

ओम अनुकूलाय नमः ।

ओम शतावर्ताय नमः ।

ओम पद्मिने नमः ।

ओम पद्मनिभेक्षणाय नमः ।

ओम पद्मनाभाय नमः ।

ओम अरविन्दाक्षाय नमः ।

ओम पद्मगर्भाय नमः ।

ओम शरीरभृते नमः ।

ओम महर्धये नमः । ३५० ॥


ओम ऋद्धाय नमः ।

ओम वृद्धात्मने नमः ।

ओम महाक्षाय नमः ।

ओम गरुडध्वजाय नमः ।

ओम अतुलाय नमः ।

ओम शरभाय नमः ।

ओम भीमाय नमः ।

ओम समयज्ञाय नमः ।

ओम हविर्हरये नमः ।

ओम सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः ।

ओम लक्ष्मीवते नमः ।

ओम समितिञ्जयाय नमः ।

ओम विक्षराय नमः ।

ओम रोहिताय नमः ।

ओम मार्गाय नमः ।

ओम हेतवे नमः ।

ओम दामोदराय नमः ।

ओम सहाय नमः ।

ओम महीधराय नमः ।

ओम महाभागाय नमः । ३७० ॥


ओम वेगवते नमः ।

ओम अमिताशनाय नमः ।

ओम उद्भवाय नमः ।

ओम क्षोभणाय नमः ।

ओम देवाय नमः ।

ओम श्रीगर्भाय नमः ।

ओम परमेश्वराय नमः ।

ओम करणाय नमः ।

ओम कारणाय नमः ।

ओम कर्त्रे नमः । ३८० ॥


ओम विकर्त्रे नमः ।

ओम गहनाय नमः ।

ओम गुहाय नमः ।

ओम व्यवसायाय नमः ।

ओम व्यवस्थानाय नमः ।

ओम संस्थानाय नमः ।

ओम स्थानदाय नमः ।

ओम ध्रुवाय नमः ।

ओम परर्धये नमः ।

ओम परमस्पष्टाय नमः ।

ओम तुष्टाय नमः ।

ओम पुष्टाय नमः ।

ओम शुभेक्षणाय नमः ।

ओम रामाय नमः ।

ओम विरामाय नमः ।

ओम विरजाय नमः ।

ओम मार्गाय नमः ।

ओम नेयाय नमः ।

ओम नयाय नमः ।

ओम अनयाय नमः । ४०० ॥


ओम वीराय नमः ।

ओम शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ।

ओम धर्माय नमः ।

ओम धर्मविदुत्तमाय नमः ।

ओम वैकुण्ठाय नमः ।

ओम पुरुषाय नमः ।

ओम प्राणाय नमः ।

ओम प्राणदाय नमः ।

ओम प्रणवाय नमः ।

ओम पृथवे नमः ।

ओम हिरण्यगर्भाय नमः ।

ओम शत्रुघ्नाय नमः ।

ओम व्याप्ताय नमः ।

ओम वायवे नमः ।

ओम अधोक्षजाय नमः ।

ओम ऋतवे नमः ।

ओम सुदर्शनाय नमः ।

ओम कालाय नमः ।

ओम परमेष्ठिने नमः ।

ओम परिग्रहाय नमः । ४२० ॥


ओम उग्राय नमः ।

ओम संवत्सराय नमः ।

ओम दक्षाय नमः ।

ओम विश्रामाय नमः ।

ओम विश्वदक्षिणाय नमः ।

ओम विस्ताराय नमः ।

ओम स्थावरस्थाणवे नमः ।

ओम प्रमाणाय नमः ।

ओम बीजाय अव्ययाय नमः ।

ओम अर्थाय नमः । ४३० ॥


ओम अनर्थाय नमः ।

ओम महाकोशाय नमः ।

ओम महाभोगाय नमः ।

ओम महाधनाय नमः ।

ओम अनिर्विण्णाय नमः ।

ओम स्थविष्ठाय नमः ।

ओम भुवे नमः ।

ओम धर्मयूपाय नमः ।

ओम महामखाय नमः ।

ओम नक्षत्रनेमये नमः । ४४० ॥


ओम नक्षित्रिणे नमः ।

ओम क्षमाय नमः ।

ओम क्षामाय नमः ।

ओम समीहनाय नमः ।

ओम यज्ञाय नमः ।

ओम इज्याय नमः ।

ओम महेज्याय नमः ।

ओम क्रतवे नमः ।

ओम सत्राय नमः ।

ओम सताङ्गतये नमः । ४५० ॥


ओम सर्वदर्शिने नमः ।

ओम विमुक्तात्मने नमः ।

ओम सर्वज्ञाय नमः ।

ओम ज्ञानमुत्तमाय नमः ।

ओम सुव्रताय नमः ।

ओम सुमुखाय नमः ।

ओम सूक्ष्माय नमः ।

ओम सुघोषाय नमः ।

ओम सुखदाय नमः ।

ओम सुहृदे नमः । ४६० ॥


ओम मनोहराय नमः ।

ओम जितक्रोधाय नमः ।

ओम वीरबाहवे नमः ।

ओम विदारणाय नमः ।

ओम स्वापनाय नमः ।

ओम स्ववशाय नमः ।

ओम व्यापिने नमः ।

ओम नैकात्मने नमः ।

ओम नैककर्मकृते नमः ।

ओम वत्सराय नमः । ४७० ॥


ओम वत्सलाय नमः ।

ओम वत्सिने नमः ।

ओम रत्नगर्भाय नमः ।

ओम धनेश्वराय नमः ।

ओम धर्मगुप्ते नमः ।

ओम धर्मकृते नमः ।

ओम धर्मिणे नमः ।

ओम सते नमः ।

ओम असते नमः ।

ओम क्षराय नमः । ४८० ॥


ओम अक्षराय नमः ।

ओम अविज्ञात्रे नमः ।

ओम सहस्रांशवे नमः ।

ओम विधात्रे नमः ।

ओम कृतलक्षणाय नमः ।

ओम गभस्तिनेमये नमः ।

ओम सत्त्वस्थाय नमः ।

ओम सिंहाय नमः ।

ओम भूतमहेश्वराय नमः ।

ओम आदिदेवाय नमः । ४९० ॥


ओम महादेवाय नमः ।

ओम देवेशाय नमः ।

ओम देवभृद्गुरवे नमः ।

ओम उत्तराय नमः ।

ओम गोपतये नमः ।

ओम गोप्त्रे नमः ।

ओम ज्ञानगम्याय नमः ।

ओम पुरातनाय नमः ।

ओम शरीरभूतभृते नमः ।

ओम भोक्त्रे नमः । ५०० ॥


ओम कपीन्द्राय नमः ।

ओम भूरिदक्षिणाय नमः ।

ओम सोमपाय नमः ।

ओम अमृतपाय नमः ।

ओम सोमाय नमः ।

ओम पुरुजिते नमः ।

ओम पुरुसत्तमाय नमः ।

ओम विनयाय नमः ।

ओम जयाय नमः ।

ओम सत्यसन्धाय नमः । ५१० ॥


ओम दाशार्हाय नमः ।

ओम सात्वतां पतये नमः ।

ओम जीवाय नमः ।

ओम विनयितासाक्षिणे नमः ।

ओम मुकुन्दाय नमः ।

ओम अमितविक्रमाय नमः ।

ओम अम्भोनिधये नमः ।

ओम अनन्तात्मने नमः ।

ओम महोदधिशयाय नमः ।

ओम अन्तकाय नमः । ५२० ॥


ओम अजाय नमः ।

ओम महार्हाय नमः ।

ओम स्वाभाव्याय नमः ।

ओम जितामित्राय नमः ।

ओम प्रमोदनाय नमः ।

ओम आनन्दाय नमः ।

ओम नन्दनाय नमः ।

ओम नन्दाय नमः ।

ओम सत्यधर्मणे नमः ।

ओम त्रिविक्रमाय नमः । ५३० ॥


ओम महर्षये कपिलाचार्याय नमः ।

ओम कृतज्ञाय नमः ।

ओम मेदिनीपतये नमः ।

ओम त्रिपदाय नमः ।

ओम त्रिदशाध्यक्षाय नमः ।

ओम महाशृङ्गाय नमः ।

ओम कृतान्तकृते नमः ।

ओम महावराहाय नमः ।

ओम गोविन्दाय नमः ।

ओम सुषेणाय नमः । ५४० ॥


ओम कनकाङ्गदिने नमः ।

ओम गुह्याय नमः ।

ओम गभीराय नमः ।

ओम गहनाय नमः ।

ओम गुप्ताय नमः ।

ओम चक्रगदाधराय नमः ।

ओम वेधसे नमः ।

ओम स्वाङ्गाय नमः ।

ओम अजिताय नमः ।

ओम कृष्णाय नमः । ५५० ॥


ओम दृढाय नमः ।

ओम सङ्कर्षणाय अच्युताय नमः ।

ओम वरुणाय नमः ।

ओम वारुणाय नमः ।

ओम वृक्षाय नमः ।

ओम पुष्कराक्षाय नमः ।

ओम महामनसे नमः ।

ओम भगवते नमः ।

ओम भगघ्ने नमः ।

ओम आनन्दिने नमः । ५६० ॥


ओम वनमालिने नमः ।

ओम हलायुधाय नमः ।

ओम आदित्याय नमः ।

ओम ज्योतिरादित्याय नमः ।

ओम सहिष्णुवे नमः ।

ओम गतिसत्तमाय नमः ।

ओम सुधन्वने नमः ।

ओम खण्डपरशवे नमः ।

ओम दारुणाय नमः ।

ओम द्रविणप्रदाय नमः । ५७० ॥


ओम दिवस्पृशे नमः ।

ओम सर्वदृग्व्यासाय नमः ।

ओम वाचस्पतये अयोनिजाय नमः ।

ओम त्रिसाम्ने नमः ।

ओम सामगाय नमः ।

ओम साम्ने नमः ।

ओम निर्वाणाय नमः ।

ओम भेषजाय नमः ।

ओम भिषजे नमः ।

ओम सन्न्यासकृते नमः । ५८० ॥


ओम शमाय नमः ।

ओम शान्ताय नमः ।

ओम निष्ठायै नमः ।

ओम शान्त्यै नमः ।

ओम परायणाय नमः ।

ओम शुभाङ्गाय नमः ।

ओम शान्तिदाय नमः ।

ओम स्रष्टाय नमः ।

ओम कुमुदाय नमः ।

ओम कुवलेशयाय नमः । ५९० ॥


ओम गोहिताय नमः ।

ओम गोपतये नमः ।

ओम गोप्त्रे नमः ।

ओम वृषभाक्षाय नमः ।

ओम वृषप्रियाय नमः ।

ओम अनिवर्तिने नमः ।

ओम निवृत्तात्मने नमः ।

ओम सङ्क्षेप्त्रे नमः ।

ओम क्षेमकृते नमः ।

ओम शिवाय नमः । ६०० ॥


ओम श्रीवत्सवक्षसे नमः ।

ओम श्रीवासाय नमः ।

ओम श्रीपतये नमः ।

ओम श्रीमतां वराय नमः ।

ओम श्रीदाय नमः ।

ओम श्रीशाय नमः ।

ओम श्रीनिवासाय नमः ।

ओम श्रीनिधये नमः ।

ओम श्रीविभावनाय नमः ।

ओम श्रीधराय नमः । ६१० ॥


ओम श्रीकराय नमः ।

ओम श्रेयसे नमः ।

ओम श्रीमते नमः ।

ओम लोकत्रयाश्रयाय नमः ।

ओम स्वक्षाय नमः ।

ओम स्वङ्गाय नमः ।

ओम शतानन्दाय नमः ।

ओम नन्दिने नमः ।

ओम ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ।

ओम विजितात्मने नमः । ६२० ॥


ओम विधेयात्मने नमः ।

ओम सत्कीर्तये नमः ।

ओम छिन्नसंशयाय नमः ।

ओम उदीर्णाय नमः ।

ओम सर्वतश्चक्षुषे नमः ।

ओम अनीशाय नमः ।

ओम शाश्वतस्थिराय नमः ।

ओम भूशयाय नमः ।

ओम भूषणाय नमः ।

ओम भूतये नमः । ६३० ॥


ओम विशोकाय नमः ।

ओम शोकनाशनाय नमः ।

ओम अर्चिष्मते नमः ।

ओम अर्चिताय नमः ।

ओम कुम्भाय नमः ।

ओम विशुद्धात्मने नमः ।

ओम विशोधनाय नमः ।

ओम अनिरुद्धाय नमः ।

ओम अप्रतिरथाय नमः ।

ओम प्रद्युम्नाय नमः । ६४० ॥


ओम अमितविक्रमाय नमः ।

ओम कालनेमिनिघ्ने नमः ।

ओम वीराय नमः ।

ओम शौरये नमः ।

ओम शूरजनेश्वराय नमः ।

ओम त्रिलोकात्मने नमः ।

ओम त्रिलोकेशाय नमः ।

ओम केशवाय नमः ।

ओम केशिघ्ने नमः ।

ओम हरये नमः । ६५० ॥


ओम कामदेवाय नमः ।

ओम कामपालाय नमः ।

ओम कामिने नमः ।

ओम कान्ताय नमः ।

ओम कृतागमाय नमः ।

ओम अनिर्देश्यवपुषे नमः ।

ओम विष्णवे नमः ।

ओम वीराय नमः ।

ओम अनन्ताय नमः ।

ओम धनञ्जयाय नमः । ६६० ॥


ओम ब्रह्मण्याय नमः ।

ओम ब्रह्मकृते नमः ।

ओम ब्रह्मणे नमः ।

ओम ब्राह्मणे नमः ।

ओम ब्रह्माय नमः ।

ओम ब्रह्मविवर्धनाय नमः ।

ओम ब्रह्मविदे नमः ।

ओम ब्राह्मणाय नमः ।

ओम ब्रह्मिणे नमः ।

ओम ब्रह्मज्ञाय नमः । ६७० ॥


ओम ब्राह्मणप्रियाय नमः ।

ओम महाक्रमाय नमः ।

ओम महाकर्मणे नमः ।

ओम महातेजसे नमः ।

ओम महोरगाय नमः ।

ओम महाक्रतवे नमः ।

ओम महायज्विने नमः ।

ओम महायज्ञाय नमः ।

ओम महाहविषे नमः ।

ओम स्तव्याय नमः । ६८० ॥


ओम स्तवप्रियाय नमः ।

ओम स्तोत्राय नमः ।

ओम स्तुतये नमः ।

ओम स्तोत्रे नमः ।

ओम रणप्रियाय नमः ।

ओम पूर्णाय नमः ।

ओम पूरयित्रे नमः ।

ओम पुण्याय नमः ।

ओम पुण्यकीर्तये नमः ।

ओम अनामयाय नमः । ६९० ॥


ओम मनोजवाय नमः ।

ओम तीर्थकराय नमः ।

ओम वसुरेतसे नमः ।

ओम वसुप्रदाय नमः ।

ओम वासुदेवाय नमः ।

ओम वसवे नमः ।

ओम वसुमनसे नमः ।

ओम हविषे नमः ।

ओम हविषे नमः ।

ओम सद्गतये नमः । ७०० ॥


ओम सत्कृतये नमः ।

ओम सत्तायै नमः ।

ओम सद्भूतये नमः ।

ओम सत्परायणाय नमः ।

ओम शूरसेनाय नमः ।

ओम यदुश्रेष्ठाय नमः ।

ओम सन्निवासाय नमः ।

ओम सुयामुनाय नमः ।

ओम भूतावासाय नमः ।

ओम वासुदेवाय नमः । ७१० ॥


ओम सर्वासुनिलयाय नमः ।

ओम अनलाय नमः ।

ओम दर्पघ्ने नमः ।

ओम दर्पदाय नमः ।

ओम दृप्ताय नमः ।

ओम दुर्धराय नमः ।

ओम अपराजिताय नमः ।

ओम विश्वमूर्तये नमः ।

ओम महामूर्तये नमः ।

ओम दीप्तमूर्तये नमः । ७२० ॥


ओम अमूर्तिमते नमः ।

ओम अनेकमूर्तये नमः ।

ओम अव्यक्ताय नमः ।

ओम शतमूर्तये नमः ।

ओम शताननाय नमः ।

ओम एकैस्मै नमः ।

ओम नैकस्मै नमः ।

ओम सवाय नमः ।

ओम काय नमः ।

ओम कस्मै नमः । ७३० ॥


ओम यस्मै नमः ।

ओम तस्मै नमः ।

ओम पदमनुत्तमाय नमः ।

ओम लोकबन्धवे नमः ।

ओम लोकनाथाय नमः ।

ओम माधवाय नमः ।

ओम भक्तवत्सलाय नमः ।

ओम सुवर्णवर्णाय नमः ।

ओम हेमाङ्गाय नमः ।

ओम वराङ्गाय नमः । ७४० ॥


ओम चन्दनाङ्गदिने नमः ।

ओम वीरघ्ने नमः ।

ओम विषमाय नमः ।

ओम शून्याय नमः ।

ओम घृताशिषे नमः ।

ओम अचलाय नमः ।

ओम चलाय नमः ।

ओम अमानिने नमः ।

ओम मानदाय नमः ।

ओम मान्याय नमः । ७५० ॥


ओम लोकस्वामिने नमः ।

ओम त्रिलोकधृषे नमः ।

ओम सुमेधसे नमः ।

ओम मेधजाय नमः ।

ओम धन्याय नमः ।

ओम सत्यमेधसे नमः ।

ओम धराधराय नमः ।

ओम तेजोवृषाय नमः ।

ओम द्युतिधराय नमः ।

ओम सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः । ७६० ॥


ओम प्रग्रहाय नमः ।

ओम निग्रहाय नमः ।

ओम व्यग्राय नमः ।

ओम नैकशृङ्गाय नमः ।

ओम गदाग्रजाय नमः ।

ओम चतुर्मूर्तये नमः ।

ओम चतुर्बाहवे नमः ।

ओम चतुर्व्यूहाय नमः ।

ओम चतुर्गतये नमः ।

ओम चतुरात्मने नमः । ७७० ॥


ओम चतुर्भावाय नमः ।

ओम चतुर्वेदविदे नमः ।

ओम एकपदे नमः ।

ओम समावर्ताय नमः ।

ओम अनिवृत्तात्मने नमः ।

ओम दुर्जयाय नमः ।

ओम दुरतिक्रमाय नमः ।

ओम दुर्लभाय नमः ।

ओम दुर्गमाय नमः ।

ओम दुर्गाय नमः । ७८० ॥


ओम दुरावासाय नमः ।

ओम दुरारिघ्ने नमः ।

ओम शुभाङ्गाय नमः ।

ओम लोकसारङ्गाय नमः ।

ओम सुतन्तवे नमः ।

ओम तन्तुवर्धनाय नमः ।

ओम इन्द्रकर्मणे नमः ।

ओम महाकर्मणे नमः ।

ओम कृतकर्मणे नमः ।

ओम कृतागमाय नमः । ७९० ॥


ओम उद्भवाय नमः ।

ओम सुन्दराय नमः ।

ओम सुन्दाय नमः ।

ओम रत्ननाभाय नमः ।

ओम सुलोचनाय नमः ।

ओम अर्काय नमः ।

ओम वाजसनाय नमः ।

ओम शृङ्गिने नमः ।

ओम जयन्ताय नमः ।

ओम सर्वविज्जयिने नमः । ८०० ॥


ओम सुवर्ण बिन्दवे नमः

ओम अक्षोभ्याय नमः ।

ओम सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ।

ओम महाह्रदाय नमः ।

ओम महागर्ताय नमः ।

ओम महाभूताय नमः ।

ओम महानिधये नमः ।

ओम कुमुदाय नमः ।

ओम कुन्दराय नमः ।

ओम कुन्दाय नमः । ८१० ॥


ओम पर्जन्याय नमः ।

ओम पावनाय नमः ।

ओम अनिलाय नमः ।

ओम अमृतांशाय नमः ।

ओम अमृतवपुषे नमः ।

ओम सर्वज्ञाय नमः ।

ओम सर्वतोमुखाय नमः ।

ओम सुलभाय नमः ।

ओम सुव्रताय नमः ।

ओम सिद्धाय नमः । ८२० ॥


ओम शत्रुजिते नमः ।

ओम शत्रुतापनाय नमः ।

ओम न्यग्रोधाय नमः ।

ओम उदुम्बराय नमः ।

ओम अश्वत्थाय नमः ।

ओम चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः ।

ओम सहस्रार्चिषे नमः ।

ओम सप्तजिह्वाय नमः ।

ओम सप्तैधसे नमः ।

ओम सप्तवाहनाय नमः । ८३० ॥


ओम अमूर्तये नमः ।

ओम अनघाय नमः ।

ओम अचिन्त्याय नमः ।

ओम भयकृते नमः ।

ओम भयनाशनाय नमः ।

ओम अणवे नमः ।

ओम बृहते नमः ।

ओम कृशाय नमः ।

ओम स्थूलाय नमः ।

ओम गुणभृते नमः । ८४० ॥


ओम निर्गुणाय नमः ।

ओम महते नमः ।

ओम अधृताय नमः ।

ओम स्वधृताय नमः ।

ओम स्वास्थ्याय नमः ।

ओम प्राग्वंशाय नमः ।

ओम वंशवर्धनाय नमः ।

ओम भारभृते नमः ।

ओम कथिताय नमः ।

ओम योगिने नमः । ८५० ॥


ओम योगीशाय नमः ।

ओम सर्वकामदाय नमः ।

ओम आश्रमाय नमः ।

ओम श्रमणाय नमः ।

ओम क्षामाय नमः ।

ओम सुपर्णाय नमः ।

ओम वायुवाहनाय नमः ।

ओम धनुर्धराय नमः ।

ओम धनुर्वेदाय नमः ।

ओम दण्डाय नमः । ८६० ॥


ओम दमयित्रे नमः ।

ओम दमाय नमः ।

ओम अपराजिताय नमः ।

ओम सर्वसहाय नमः ।

ओम नियन्त्रे नमः ।

ओम नियमाय नमः ।

ओम यमाय नमः ।

ओम सत्त्ववते नमः ।

ओम सात्त्विकाय नमः ।

ओम सत्याय नमः । ८७० ॥


ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः ।

ओम अभिप्रायाय नमः ।

ओम प्रियार्हाय नमः ।

ओम अर्हाय नमः ।

ओम प्रियकृते नमः ।

ओम प्रीतिवर्धनाय नमः ।

ओम विहायसगतये नमः ।

ओम ज्योतिषे नमः ।

ओम सुरुचये नमः ।

ओम हुतभुजे नमः । ८८० ॥


ओम विभवे नमः ।

ओम रवये नमः ।

ओम विरोचनाय नमः ।

ओम सूर्याय नमः ।

ओम सवित्रे नमः ।

ओम रविलोचनाय नमः ।

ओम अनन्ताय नमः ।

ओम हुतभुजे नमः ।

ओम भोक्त्रे नमः ।

ओम सुखदाय नमः । ८९० ॥


ओम नैकजाय नमः ।

ओम अग्रजाय नमः ।

ओम अनिर्विण्णाय नमः ।

ओम सदामर्षिणे नमः ।

ओम लोकाधिष्ठानाय नमः ।

ओम अद्भुताय नमः ।

ओम सनातनाय नमः ।

ओम सनातनतमाय नमः ।

ओम कपिलाय नमः ।

ओम कपये नमः । ९०० ॥


ओम अव्ययाय नमः ।

ओम स्वस्तिदाय नमः ।

ओम स्वस्तिकृते नमः ।

ओम स्वस्तये नमः ।

ओम स्वस्तिभुजे नमः ।

ओम स्वस्तिदक्षिणाय नमः ।

ओम अरौद्राय नमः ।

ओम कुण्डलिने नमः ।

ओम चक्रिणे नमः ।

ओम विक्रमिणे नमः । ९१० ॥


ओम उर्जितशासनाय नमः ।

ओम शब्दातिगाय नमः ।

ओम शब्दसहाय नमः ।

ओम शिशिराय नमः ।

ओम शर्वरीकराय नमः ।

ओम अक्रूराय नमः ।

ओम पेशलाय नमः ।

ओम दक्षाय नमः ।

ओम दक्षिणाय नमः ।

ओम क्षमिणां वराय नमः । ९२० ॥


ओम विद्वत्तमाय नमः ।

ओम वीतभयाय नमः ।

ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।

ओम उत्तारणाय नमः ।

ओम दुष्कृतिघ्ने नमः ।

ओम पुण्याय नमः ।

ओम दुस्वप्ननाशाय नमः ।

ओम वीरघ्ने नमः ।

ओम रक्षणाय नमः ।

ओम सद्भ्यो नमः । ९३० ॥


ओम जीवनाय नमः ।

ओम पर्यवस्थिताय नमः ।

ओम अनन्तरूपाय नमः ।

ओम अनन्तश्रिये नमः ।

ओम जितमन्यवे नमः ।

ओम भयापहाय नमः ।

ओम चतुरश्राय नमः ।

ओम गभीरात्मने नमः ।

ओम विदिशाय नमः ।

ओम व्याधिशाय नमः । ९४० ॥


ओम दिशाय नमः ।

ओम अनादये नमः ।

ओम भूर्भुवाय नमः ।

ओम लक्ष्मै नमः ।

ओम सुवीराय नमः ।

ओम रुचिराङ्गदाय नमः ।

ओम जननाय नमः ।

ओम जनजन्मादये नमः ।

ओम भीमाय नमः ।

ओम भीमपराक्रमाय नमः । ९५० ॥


ओम आधारनिलयाय नमः ।

ओम धात्रे नमः ।

ओम पुष्पहासाय नमः ।

ओम प्रजागराय नमः ।

ओम उर्ध्वगाय नमः ।

ओम सत्पथाचाराय नमः ।

ओम प्राणदाय नमः ।

ओम प्रणवाय नमः ।

ओम पणाय नमः ।

ओम प्रमाणाय नमः । ९६० ॥


ओम प्राणनिलयाय नमः ।

ओम प्राणभृते नमः ।

ओम प्राणजीवनाय नमः ।

ओम तत्त्वाय नमः ।

ओम तत्त्वविदे नमः ।

ओम एकात्मने नमः ।

ओम जन्ममृत्युजरातिगाय नमः ।

ओम भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः

ओम ताराय नमः ।

ओम सवित्रे नमः । ९७० ॥


ओम प्रपितामहाय नमः ।

ओम यज्ञाय नमः ।

ओम यज्ञपतये नमः ।

ओम यज्वने नमः ।

ओम यज्ञाङ्गाय नमः ।

ओम यज्ञवाहनाय नमः ।

ओम यज्ञभृते नमः ।

ओम यज्ञकृते नमः ।

ओम यज्ञिने नमः ।

ओम यज्ञभुजे नमः । ९८० ॥


ओम यज्ञसाधनाय नमः ।

ओम यज्ञान्तकृते नमः ।

ओम यज्ञगुह्याय नमः ।

ओम अन्नाय नमः ।

ओम अन्नदाय नमः ।

ओम आत्मयोनये नमः ।

ओम स्वयञ्जाताय नमः ।

ओम वैखानाय नमः ।

ओम सामगायनाय नमः ।

ओम देवकीनन्दनाय नमः । ९९० ॥


ओम स्रष्ट्रे नमः ।

ओम क्षितीशाय नमः ।

ओम पापनाशनाय नमः ।

ओम शङ्खभृते नमः ।

ओम नन्दकिने नमः ।

ओम चक्रिणे नमः ।

ओम शर्ङ्गधन्वने नमः ।

ओम गदाधराय नमः ।

ओम रथाङ्गपाणये नमः ।

ओम अक्षोभ्याय नमः । १००० ॥

ओम सर्वप्रहरणायुधाय नमः ।


श्री विष्णु सहस्रनामावलिः (Shri Vishnu Sahasranamavali Lyrics in Hindi) - Vishnu Sahastra Namavali Acharya Anand Pathak - Bhaktilok

श्री विष्णु सहस्रनामावलिः (Shri Vishnu Sahasranamavali Lyrics in English) -


om vishvasmai namah .
om vishnave namah .
om vashtakaaraay namah .
om bhootabhavyabhavatprabhave namah .
om bhootakrte namah .
om bhootabhrte namah .
om bhavaay namah .
om bhootaatmane namah .
om bhootabhaavanaay namah .
om pootaatmane namah . 10 .

om paramaatmane namah .
om muktaanaamparamagataye namah .
om avyay namah .
om purushaay namah .
om saakshine namah .
om kshetragyaay namah .
om aksharaay namah .
om yogaay namah .
om yogavidaannetre namah .
om paramapurusheshvaraay namah . 20 .

om naarasinhavapushe namah .
om shreemate namah .
om keshavaay namah .
om purushottamaay namah .
om sarvasmai namah .
om sarvaay namah .
om shivaay namah .
om sthaanave namah .
om bhootaadaye namah .
om nidhayevyayaay namah . 30.

om sambhavaay namah .
om bhaavanaay namah .
om bhartre namah .
om prabhavaay namah .
om prabhave namah .
om eeshvaraay namah .
om svayambhuve namah .
om shambhave namah .
om aadityaay namah .
om pushkaraakshaay namah . 40.

om mahaasvanaay namah .
om anaadinidhanaay namah .
om dhatre namah .
om vidhaatre namah .
om dhaaturuttamaay namah .
om aparameyaay namah .
om hrsheekeshaay namah .
om padmanaabhay namah .
om amaraprabhave namah .
om vishvakarmane namah . 50.

om manave namah .
om tvashtre namah .
om sthavishthaay namah .
om sthiraviraay dhruvaay namah .
om agrahyaay namah .
om dharataay namah .
om krshnaay namah .
om lohitaakshaay namah .
om pratardanaay namah .
om prabhootaay namah . 60.

om trikubdhaamne namah .
om pavitraay namah .
om mangalaay parasmai namah .
om eeshaanaay namah .
praan omadaay namah .
praan omaay namah .
om jyeshthaay namah .
om shreshthaay namah .
om prajaapataye namah .
om hiranyagarbhaay namah . 70.

om bhoogarbhaay namah .
om maadhavaay namah .
om madhurasoodanaay namah .
om eeshvaraay namah .
om vikramine namah .
om dhanvine namah .
om medhaavine namah .
om vikramaay namah .
om kramaay namah .
om anuttamay namah . 80.

om duraadharshaay namah .
om krtagyaay namah .
om krtaye namah .
om aatmate namah .
om surasvaay namah .
om sharanaay namah .
om sharmane namah .
om vishvaretase namah .
om prajaabhavaay namah .
om anhe namah . 90.

om sanvatsaraay namah .
om vyaalaay namah .
om pratyay namah .
om sarvadarshanaay namah .
om ajaay namah .
om sarveshvaraay namah .
om siddhaay namah .
om siddhaye namah .
om sarvavaadaye namah .
om paramayutaay namah . 100.

om vrshaakapaye namah .
om ameyaatmane namah .
om sarvayogavinihshrataay namah .
om vasave namah .
om vasumanase namah .
om satyaay namah .
om samaatmane namah .
om sammitaay namah .
om samayaay namah .
om amoghaay namah . 100.

om pundareekaakshaay namah .
om vrshkarmane namah .
om vrshaakrtaye namah .
om rudraay namah .
om bahushirase namah .
om babhrave namah .
om vishvayonaye namah .
om shuchishravase namah .
amrtaay namah .
om dharasthaanave namah . 120.

om varaarohaay namah .
om mahaatapase namah .
om sarvagaay namah .
om sarvavidbhaanave namah .
om vishavaksenaay namah .
om janaardanaay namah .
om vedaay namah .
om vedavide namah .
om avyangaay namah .
om vedaangaay namah . 130.

om vedavide namah .
om kavaye namah .
om lokaasaaraay namah .
om surasaaraay namah .
om dharmaasaaraay namah .
om krtaakrtaay namah .
om chaturaatmane namah .
om chaturvyoohaay namah .
om chaturdramshtraay namah .
om chaturbhujaay namah . 140.

om bhraajishnave namah .
om bhojanaay namah .
om bhoktre namah .
om sahishnave namah .
om jagadaadijaay namah .
om anaghaay namah .
om vijayaay namah .
om jetre namah . 150.

om vishvayonaye namah .
om punaavasave namah .
om upendraay namah .
om vaamanaay namah .
om praanshave namah .
om amoghaay namah .
om shuchaye namah .
om urjitaay namah .
om ateendraay namah .
om sangrahaay namah .
om sargaay namah .
om dhrtaatmaane namah . 160.

om niyamaay namah .
om yamaay namah .
om vedyaay namah .
om vaidyaay namah .
om sadaayogine namah .
om viraghne namah .
om maadhavaay namah .
om madhave namah .
om ateendriyaay namah .
om mahaamaayaay namah .
om mahotsaay namah .
om mahaabalaay namah .
om mahaabuddhaye namah .
om mahaaveeryaay namah .
om mahaashaktaye namah .
om mahaadyutaye namah .
om akshyavapushe namah .
om shreemate namah .
om ameyaatmane namah .
om mahaadridhrte namah . 180.

om maheshvaasaay namah .
om mahibhartre namah .
om shreenivaasaay namah .
om sataangataye namah .
om aniruddhaay namah .
om suraandaay namah .
om govindaay namah .
om govidaampataye namah .
om mareechaye namah .
om damanaay namah .
om hansaay namah .
om suparnaay namah .
om bhujagottamaay namah .
om hiranyanaabhay namah .
om sutapase namah .
om padmanaabhay namah .
om prajaapataye namah .
amrt ​​omyave namah .
om sarvadrshe namah .
om sinhaay namah . .200

om sandhaatre namah .
om sandhimate namah .
om sthiraay namah .
om ajaay namah .
om durmarshanaay namah .
om shaastre namah .
om vishraamaatmane namah .
om suraarighne namah .
om guruve namah .
om gurutamaay namah .
om dhaamne namah .
om satyaay namah .
om satyaparaakramaay namah .
om nimishaay namah .
om animishaay namah .
om sragvine namah .
om vaachaspataye udaaradhiye namah .
om agranye namah .
omanye graam namah .
om shreemate namah . 220.

om nyaayaay namah .
om aankhe namah .
om smiranaay namah .
om sahasramoordhne namah .
om vishvaatmane namah .
om sahasraakshaay namah .
om sahasrapade namah .
om aavartanaay namah .
om nivrttaatmane namah .
om sanvrtaay namah .
om sampramardanaay namah .
om ahahsanvartakaay namah .
vah omnaye namah .
omaay namah .
om dharaneedharaay namah .
om suprasaadaay namah .
om prasannaatne namah .
om vishvadhrshe namah .
om vishvabhuje namah .
om vibhave namah . 240.

onkaaratre namah .
om satkrtaay namah .
om saadhave namah .
om jahnave namah .
om naaraayanaay namah .
om naaraayan namah .
om asankhayeyaay namah .
om apraameyaatmane namah .
om vishishtaay namah .
om shishtakrte namah .
om shuchaye namah .
om siddhaay namah .
om siddhasankalpaay namah .
om siddhidaay namah .
om siddhisaadhanaay namah .
om vrshaahine namah .
om vrshabhaay namah .
om vishnave namah .
om vrshaparvane namah .
om vrshodaraay namah . 260.

om vardhanaay namah .
omadh varmaanaay namah .
om viviktaay namah .
om shrutisaagaraay namah .
om subhujaay namah .
om durdharaay namah .
om vaagmaine namah .
om mahendraay namah .
om vasudaay namah .
om vasave namah . 270.

om naikaroopaay namah .
om brhadroopaay namah .
om shipaviishtaay namah .
om prakaashanaay namah .
om ojastejodyutidharaay namah .
om prakaashaatmane namah .
om prataapanaay namah .
om rddhaay namah .
om spashtaaksharaay namah .
om mantraay namah . 280.

om chandraanshave namah .
om bhaaskaradyutaye namah .
amrtaanshudbhavaay namah .
om bhaanave namah .
om shashibindave namah .
om sureshvaraay namah .
om aushadhaay namah .
om jagatassetave namah .
om satyadharmaparaakramaay namah .
om bhootabhavyabhavannaathaay namah . 290.

om pavanaay namah .
om paavanaay namah .
om analaay namah .
om kaamaghne namah .
om kaamakrte namah .
om kaantaay namah .
om kaamaay namah .
om kaamapradaay namah .
om prabhave namah .
om yugaadikrte namah . 300.

om yugaavartaay namah .
om naikamaayaay namah .
om mahaashanaay namah .
om aspashtaay namah .
om vyaktiroopaay namah .
om sahasrajite namah .
om anantajite namah .
om ishtaay namah .
om vishishtaay namah .
om shishteshtaay namah . 300.

om shikhandine namah .
om nahushaay namah .
om vrshaay namah .
om krodhagne namah .
om krodhakrtkrtre namah .
om vishvabaahave namah .
om maheedharaay namah .
om paramayutaay namah .
om prakshepaay namah .
praan omaay namah . 320.

praan omadaay namah .
om vaasavaanujaay namah .
om apaannidhaye namah .
om adhishthaanaay namah .
om aparamattaay namah .
om pratishthitaay namah .
om skandaay namah .
om skandadharaay namah .
om dhuryaay namah .
om varadaay namah .
om vaayuvaahanaay namah .
om vaasudevaay namah .
om brhadbhaanave namah .
om aadidevaay namah .
om purandaraay namah .
om ashokaay namah .
om taaranaay namah .
om taaraay namah .
om shooraay namah .
om shauraye namah . 340.

om janeshvaraay namah .
om anukoolaay namah .
om shataavartaay namah .
om padmine namah .
om padmanibhekshanaay namah .
om padmanaabhay namah .
om aravindaakshaay namah .
om padmapallavaay namah .
om shareerabhrte namah .
om mahardhaye namah . 350.

om rddhaay namah .
om vrddhaatmane namah .
om mahaakshaay namah .
om garudadhvajaay namah .
om atulaay namah .
om sharabhaay namah .
om bheemaay namah .
om samayagyaay namah .
om havirharaye namah .
om sarvalakshanalakshanyaay namah .
om lakshmeevate namah .
om samitinjay namah .
om viksharaay namah .
omaay rohit namah .
om maargaay namah .
om hetave namah .
om daamodaraay namah .
om sahaay namah .
om maheedharaay namah .
om mahaabhaagaay namah . 370.

om vegavate namah .
om amitaashanaay namah .
om uthaay namah .
om kshobhanaay namah .
om devaay namah .
om shreegarbhaay namah .
bhagavaan omaay namah .
om karanaay namah .
om kaaranaay namah .
om karatre namah . 380.

om vikaarre namah .
om gahanaay namah .
om guy namah .
om vyavasaayaay namah .
om vyavasthaanaay namah .
om sansthaanaay namah .
om sthaanadaay namah .
om dhruvaay namah .
om parardhaye namah .
om param ichchhaaaay namah .
om tushtaay namah .
om pushtaay namah .
om shubhekshanaay namah .
om raamaay namah .
om viraamaay namah .
om virajaay namah .
om maargaay namah .
om ney namah .
om nae namah .
om anayaay namah . 400.

om veeraay namah .
om shaktimataan shreshthaay namah .
om dharmaay namah .
om dharmaviduttamay namah .
om vaikunthaay namah .
om purushaay namah .
praan omaay namah .
praan omadaay namah .
om pranavaay namah .
om prthave namah .
om hiranyagarbhaay namah .
om shatrughnaay namah .
om vyaaptaay namah .
om vaayave namah .
om adhokshajaay namah .
om rtave namah .
om sudarshanaay namah .
om kaalaay namah .
om parameshthine namah .
om parigrahaay namah . 420 .

om ugraay namah .
om sanvatsaraay namah .
om dakshaay namah .
om vishraamaay namah .
om vishvadakshinaay namah .
om vistaaraay namah .
om sthaavarasthaanave namah .
om pramaanaay namah .
om beejaay avyay namah .
om arthaay namah . 430 .

om anarthaay namah .
om mahaakoshaay namah .
om mahaabhogaay namah .
om mahaadhanaay namah .
om anirvinaay namah .
om sthavishthaay namah .
om bhuve namah .
om dharmayoopaay namah .
om mahaamakhaay namah .
om nakshatranemaye namah . 440.

om nakshitrine namah .
om kshama namah .
om kshaamaay namah .
om sameehanaay namah .
om yagyaay namah .
om ijay namah .
om mahejaay namah .
om kratave namah .
om satraay namah .
om sataangataye namah . 450 .

om sarvadarshain namah .
om vimuktaatmane namah .
om sarvagyaay namah .
om gyaanamuttamaay namah .
om suvrataay namah .
om sumukhaay namah .
om sookshmaay namah .
om sughoshaay namah .
om sukhadaay namah .
om suhrde namah . 460.

om manoharaay namah .
om jitakrodhaay namah .
om veerabaahave namah .
om vidaaranaay namah .
om svapnaay namah .
om svavashaay namah .
om vyaapine namah .
om naikaatmane namah .
om naikakarmakrte namah .
om vatsaraay namah . 470.

om vatsalaay namah .
om vatsine namah .
om ratnagarbhaay namah .
om dhaneshvaraay namah .
om dharmagupte namah .
om dharmakrte namah .
om dharmine namah .
om sate namah .
om asate namah .
om ksharaay namah . 480.

om aksharaay namah .
om avigyaatre namah .
om sahasraanshave namah .
om vidhaatre namah .
om krtalakshanaay namah .
om gabhastinemaye namah .
om sattvasthaay namah .
om sinhaay namah .
om bhootamaheshvaraay namah .
om aadidevaay namah . 490.

om mahaadevaay namah .
om devashaay namah .
om devabhrdgurave namah .
om uttaraay namah .
om gopataye namah .
om gopatre namah .
om gyaanagamyaay namah .
om puraatanaay namah .
om shareerabhootabhrte namah .
om bhoktre namah . 500.

om kapindraay namah .
om bhooridakshinaay namah .
om somapaay namah .
om amrtapaay namah .
om somaay namah .
om purujite namah .
om purushattamaay namah .
om vinay namah .
om jay namah .
om satyasandhaay namah . 500 .

om daasharahaay namah .
om saatvataan pataye namah .
om jeevaay namah .
om vinayitaasaakshine namah .
om mukundaay namah .
om amitavikramaay namah .
om ambhonidhaye namah .
om anantaatmane namah .
om mahodadhishayaay namah .
om antakaay namah . 520.

om ajaay namah .
om mahaarhaay namah .
om svaabhaavyaay namah .
om jitaamitraay namah .
om pramodanaay namah .
om aanandaay namah .
om nandanaay namah .
om nandaay namah .
om satyadharmane namah .
om trivikramaay namah . 530.

om maharshaye kapilaachaary namah .
om krtagyaay namah .
om medineepataye namah .
om tripadaay namah .
om tridasharaaraay namah .
om mahaashrngaay namah .
om krtaantakrte namah .
om mahaavaraahaay namah .
om govindaay namah .
om sushenaay namah . 540 .

om kankaangadine namah .
om guhyaay namah .
om gabhiraay namah .
om gahanaay namah .
om guptaay namah .
om chakragadaadharaay namah .
om vedhase namah .
om svaangaay namah .
om ajitaay namah .
om krshnaay namah . 550.

om drdhaay namah .
om sankarshanaay paramayutaay namah .
om varunaay namah .
om vaarunaay namah .
om vrataay namah .
om pushkaraakshaay namah .
om mahaamanase namah .
om bhagavate namah .
om bhagne namah .
om joine namah . 560.

om vanamaaline namah .
om halaayudhaay namah .
om aadityaay namah .
om jyotiraadityaay namah .
om sahishvenu namah .
om gatisattamay namah .
om sudhanvane namah .
om khandaparashave namah .
om daarunaay namah .
om dravinapradaay namah . 570.

om dinrshe namah .
om sarvadrgvyaasaay namah .
om vaachaspataye ayonijaay namah .
om trisaamne namah .
om saamagaay namah .
om saamane namah .
om nirvaanaay namah .
om bheshajaay namah .
om bhishaje namah .
om sannyaasakrte namah . 580.

om shamaay namah .
om shaantaay namah .
om nishthaayai namah .
om shaantyai namah .
om paraayanaay namah .
om shubhaangaay namah .
om shaantidaay namah .
om srashtaay namah .
om kumudaay namah .
om kuveleshayaay namah . 590.

om gohitaay namah .
om gopataye namah .
om gopatre namah .
om vrshabhaakshaay namah .
om vrshapriyaay namah .
om anivarteene namah .
om nivrttaatmane namah .
om san prakshepan namah .
om kshemakrte namah .
om shivaay namah . 600.

om shreevatsavakshase namah .
om shreevaasaay namah .
om shreepataye namah .
om shreemataan varaay namah .
om shreedaay namah .
om shreeshaay namah .
om shreenivaasaay namah .
om shreenidhaye namah .
om shreevibhaavanaay namah .
om shreedharaay namah . 600.

om shreekaraay namah .
om shreyase namah .
om shreemate namah .
om lokatrayaashray namah .
om svakshaay namah .
om svangaay namah .
om shataanandaay namah .
om nandine namah .
om jyotirganeshvaraay namah .
om vijitaatmane namah . 620 .

om vidheyaatmane namah .
om satkeertaye namah .
om chhinnasanshayaay namah .
om udeernaay namah .
om sarvatashchakshushe namah .
om aneeshaay namah .
om dharasthiraay namah .
om bhooshayaay namah .
om bhooshanaay namah .
om bhootaye namah . 630.

om vishokaay namah .
om shokanaashanaay namah .
om archishmate namah .
om architaay namah .
om kumbhaay namah .
om shuddhaatmane namah .
om vishodhanaay namah .
om aniruddhaay namah .
om apratirathaay namah .
om pradumnaay namah . 640.

om amitavikramaay namah .
om kaalaneminighne namah .
om veeraay namah .
om shauraye namah .
om shoorajaneshvaraay namah .
om trilokaatmane namah .
om trilokaay namah .
om keshavaay namah .
om keshighne namah .
om haraye namah . 6 pachaas.

om kaamadevaay namah .
om kaamapaalaay namah .
om kaamine namah .
om kaantaay namah .
om krtaagamaay namah .
om akshyavapushe namah .
om vishnave namah .
om veeraay namah .
om anantaay namah .
om dhananjayaay namah . 660 .

om brahmanyaay namah .
om brahmakrte namah .
om brahmane namah .
om braahmane namah .
om brahmaay namah .
om brahmavivardhanaay namah .
om brahmavide namah .
om braahmanaay namah .
om brahmine namah .
om brahmagyaay namah . 670.

om braahmanapriyaay namah .
om mahaakramaay namah .
om mahaakarmane namah .
om mahaatejase namah .
om mahoragaay namah .
om mahaakratave namah .
om mahaayajvine namah .
om mahaayagyay namah .
om mahaahavishe namah .
om stavyaay namah . 680.

om stavapriyaay namah .
om stotraay namah .
om stutaye namah .
om stotr namah .
om ranapriyaay namah .
om poornaay namah .
om poorayatre namah .
om punyaay namah .
om punyakeertaye namah .
om anaayaay namah . 690.

om manojavaay namah .
om teerthakaraay namah .
om vasuretase namah .
om vasupradaay namah .
om vaasudevaay namah .
om vasave namah .
om vasumanase namah .
om havishe namah .
om havishe namah .
om sadgataye namah . 700.

om satkrtaye namah .
om sattaayai namah .
om sadbhootaye namah .
omparaayanaay namah .
om shoorasenaay namah .
om yadushreshthaay namah .
om sannivaasaay namah .
om suyaamunaay namah .
om bhootavaasaay namah .
om vaasudevaay namah . 710.

om sarvaasuniliyaay namah .
om analaay namah .
om darpaghne namah .
om darpadaay namah .
om drptaay namah .
om durdharaay namah .
om aparaajitaay namah .
om vishvamoortaye namah .
om mahaamoortaye namah .
om deeptamoortaye namah . 720.

om amalimate namah .
om anekamoortaye namah .
om avyaktaay namah .
om shatamoortaye namah .
om shataanaanaay namah .
om ekaismai namah .
om naikasmai namah .
om savaay namah .
om kaay namah .
om kasmai namah . 730.

om yasmai namah .
om tasmai namah .
om padamanuttamaay namah .
om lokabandhave namah .
om lokanaathaay namah .
om maadhavaay namah .
om bhaktavatsalaay namah .
om suvarnavarnaay namah .
om hemaangaay namah .
om varaangaay namah . 740.

om chandanaangadine namah .
om viraghne namah .
om vishamaay namah .
om shoonyaay namah .
om ghrtaashishe namah .
om achalaay ​​namah .
om chalaay namah .
om amaanine namah .
om maanadaay namah .
om maanyaay namah . 750.

om lokasvaamine namah .
om trilokadhrshe namah .
om sumedhase namah .
om medhajaay namah .
om dhanyavaadaay namah .
om satyamedhase namah .
om dharaadharaay namah .
om tejovrshaay namah .
om dyutidharaay namah .
om sarvashastrabhrtaanvaraay namah . 760.

om pragrahaay namah .
om nigrahaay namah .
om vyagraay namah .
om naikashreengaay namah .
om gadaagrajaay namah .
om chaturmoortaye namah .
om chaturbaahave namah .
om chaturvyoohaay namah .
om chaturgataye namah .
om chaturaatmane namah . 770.

om chaturbhaavaay namah .
om chaturvedavide namah .
om ekapade namah .
om samaavartaay namah .
om anivrttaatmane namah .
om durjayaay namah .
om duratikramaay namah .
om durlabhaay namah .
om durgaamaay namah .
om durgaay namah . 780.

om duraavaasaay namah .
om doorarighne namah .
om shubhaangaay namah .
om lokasaarangaay namah .
om sutantave namah .
om tantuvardhanaay namah .
om indrakarmane namah .
om mahaakarmane namah .
om krtakarmane namah .
om krtaagamaay namah . 790.

om uthaay namah .
om sundaraay namah .
om ravivaaraay namah .
om ratnaabhay namah .
om sulochanaay namah .
omakaaraay namah .
om vaajasanaay namah .
om shreengine namah .
om jayantaay namah .
om sarvavijjayine namah . 800.

om suvarn bindave namah
om achobhyaay namah .
om sarvavaageeshvareshvaraay namah .
om mahaahradaay namah .
om mahaagartaay namah .
om mahaabhootaay namah .
om mahaanidhaye namah .
om kumudaay namah .
om kundaraay namah .
om kundaay namah . atthaeesaveen.

om parajanyaay namah .
om paavanaay namah .
omaay namah .
amrt ​​omaanshaay namah .
amrtavapushe namah .
om sarvagyaay namah .
om sarvatomukhaay namah .
aamaay namah .
om suvrataay namah .
om siddhaay namah . 820.

om shatrujite namah .
om shatrutaapanaay namah .
om nyagrodhaay namah .
om udumbaraay namah .
om ashvatthaay namah .
om chaanooraandhranishoodanaay namah .
om sahasraarchishe namah .
om saptajihvaay namah .
om saptaidhase namah .
om saptavaahanaay namah . 830.

om amalaye namah .
om anaghaay namah .
om achintyaay namah .
om bhayakrte namah .
om bhayaanaashanaay namah .
om anave namah .
om brhate namah .
om krshaay namah .
om sthoolaay namah .
om gunabhrte namah . 840.

om nirgunaay namah .
om mahate namah .
om akrtaay namah .
om svadhrtaay namah .
om svaasthyaay namah .
om praagvanshaay namah .
om vanshavardhanaay namah .
om bhaarabhrte namah .
omaay mrt namah .
om yogine namah . 850.

om yogeeshaay namah .
omakaam sarvadaay namah .
om ajaay namah .
om shramanaay namah .
om kshaamaay namah .
om suparnaay namah .
om vaayuvaahanaay namah .
om dhanurdharaay namah .
om dhanurvedaay namah .
om dandaay namah . 860.

om damayatre namah .
om damaay namah .
om aparaajitaay namah .
om sarvasahaay namah .
om nayanatre namah .
om niyamaay namah .
om yamaay namah .
om sattvavate namah .
om saattvikaay namah .
om satyaay namah . 870.

om satyadharmaparaayanaay namah .
om abhipraay namah .
om priyaarhaay namah .
om arhaay namah .
om priyakrte namah .
om preetivardhanaay namah .
om vihaayasagataye namah .
om jyotishe namah .
om suruchaye namah .
om hutabhuje namah . 880.

om vibhave namah .
om ravaye namah .
om virochanaay namah .
om sooryaay namah .
om saavitre namah .
om ravilochanaay namah .
om anantaay namah .
om hutabhuje namah .
om bhoktre namah .
om sukhadaay namah . 890.

om naikajaay namah .
om agrajaay namah .
om anirvinaay namah .
om sadaamarshine namah .
om lokaadhishthaanaay namah .
om adbhutaay namah .
om sanaatanaay namah .
om sanaatanatamaay namah .
om kapilaay namah .
om kapaye namah . 900.

om avyay namah .
om svastiday namah .
om svastikrte namah .
om svastaye namah .
om svastibhuje namah .
om svastidakshinaay namah .
om aaraudraay namah .
om kundaline namah .
om chakrine namah .
om vikramine namah . 900.

om urjitashaasanaay namah .
om shabdatigaay namah .
om shabdasahaay namah .
om shishiraay namah .
om shivareekaraay namah .
om akrooraay namah .
om peshalaay namah .
om dakshaay namah .
om dakshinaay namah .
om kshaminaan varaay namah . 920.

om vidvatmaay namah .
om veetabhayaay namah .
om punyashravanakeertanaay namah .
om uttaaranaay namah .
om dushkrtighne namah .
om punyaay namah .
om dusvapnanaashaay namah .
om viraghne namah .
om rakshanaay namah .
om sadbhyo namah . 930 .

om jeevanaay namah .
om paryavasshyaay namah .
om anantaroopaay namah .
om anantashree namah .
om jitamanyave namah .
om bhayaapahaay namah .
om chaturashraay namah .
om gabheeratmane namah .
om vidishaay namah .
om vyaadhishaay namah . 940 .

om disha namah .
om anaadaye namah .
om bhoorbhuvaay namah .
om lakshmai namah .
om suviraay namah .
om ruchiraangadaay namah .
om jananaay namah .
om janajanmaadaye namah .
om bheemaay namah .
om bheemaparakramaay namah . 9 pachaas.

om aadhaaraay namah .
om dhatre namah .
om pushpahaasaay namah .
om prajaagaraay namah .
om urdhvagaay namah .
ompthaachaaraay namah .
praan omadaay namah .
om pranavaay namah .
om paanaay namah .
om pramaanaay namah . 960.

praan omanilayaay namah .
praan omabhrte namah .
praan omajeevanaay namah .
om tattvaay namah .
om tattvavide namah .
om ekaatmane namah .
om janmamrtyujaraatigaay namah .
om bhurbhuvah svastarave namah
om taaraay namah .
om saavitre namah . 970.

om prapitaamahaay namah .
om yagyaay namah .
om yagyapataye namah .
om yajvane namah .
om yagyangaay namah .
om yagyavaahanaay namah .
om yagyabhrte namah .
om yagyakrte namah .
om yagyane namah .
om yagyabhuje namah . 980.

om yagyasaadhanaay namah .
om yagyaantakrte namah .
om yagyaguhyaay namah .
om annay namah .
om annadaay namah .
om aatmayonaye namah .
om svayanajaataay namah .
om vaikhaanaay namah .
om saamagaayanaay namah .
om devakeenandanaay namah . 990.

om srshtre namah .
om kshiteeshaay namah .
om paapanaashanaay namah .
om shankhabhrte namah .
om nandakine namah .
om chakrine namah .
om sherangadhanvane namah .
om gadaadharaay namah .
om rathaangapaanaye namah .
om achobhyaay namah . 1000 .

|| om sarvaprahanaayudhaay namah .||


Also Read Khatu Shyam Bhajan:-Ads Area